Urząd Katastralny w Świeciu

Sygnatura
6/103/0
Daty skrajne
1862-1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 2-213) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 214-216) 4. Mapy poszczególnych miejscowości (sygn. 217-260)

Dzieje twórcy:

Podstawą powołania władz katastralnych w Prusach była ustawa z 21 V 1861 r. dotycząca uregulowania podatku gruntowego. Ujednoliciła pobór podatków w całym państwie i ustaliła zasady jego poboru: osobno od gruntów użytkowych i osobno od zabudowań. Postanowienia ustawy obowiązywały dopiero od 1865 r. Lata 1861-1865 wykorzystano na przygotowanie dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej, która była podstawą do rozpoczęcia działalności administracji katastralnej. Na podstawie tej dokumentacji sporządzano mapy obrębów. Od 1 IV 1865 r. powołano specjalne urzędy, których zadania polegały na bieżącym uzupełnianiu katastru gruntowego i budynkowego sporządzonego w okresie przygotowawczym. Ostatecznie przy rejencji powołano biuro katastralne, zaś w powiatach urzędy katastralne. W tym okresie rozpoczął również działalność Urząd Katastralny w Świeciu. Siedziby urzędów katastralnych znajdowały się przeważnie w miastach będących siedzibami landratur. Obszar podległy poszczególnym urzędom katastralnym podzielono na tzw. obręby (Gemarkung), które obejmowały jedną gminę wiejską lub samodzielny obszar dworski. Niekiedy jednak łączono kilka wsi lub wieś i obszar dworski w jeden obręb. Do zadań urzędów katastralnych należało rejestrowanie wszelkich zmian własności oraz zmian powierzchni gospodarstw na podległym im terenie. Urząd Katastralny w Świeciu rozpoczął działalność w 1865 r. Zasięgiem terytorialnym obejmował cały powiat. W 1902 r. część powiatu została włączona pod zarząd nowo utworzonego Urzędu Katastralnego w Nowem. Od tego roku w powiecie świeckim działały dwa urzędy katastralne. Obowiązki kontrolera katastralnego w Urzędzie Katastralnym w Świeciu obejmowali kolejno: Madert, Vallbrach (od 1875 r.), Kronisch (od 1893 r.). W 1920 r. oba urzędy, w Świeciu i Nowem, połączono w jeden urząd z siedzibą w Świeciu. Zasięg terytorialny urzędu obejmował cały powiat. W okresie międzywojennym urzędy katastralne podporządkowano najpierw urzędom wojewódzkim, a następnie izbom skarbowym. Z dniem 1 VIII 1933 r. zniesiono w całym kraju urzędy katastralne jako samodzielne jednostki organizacyjne, włączając je do urzędów skarbowych. Zakres czynności działów katastralnych nadal obejmował rejestrowanie zmian własności i zmian wymiaru podatku gruntowego i budowlanego, sporządzanie i uzupełnianie kopii map katastralnych, sporządzanie odpisów, wyciągów i odrysów, prowadzenie prac pomiarowych i operatów katastralnych. W 1935 r. powołano do życia powiatowe i wojewódzkie komisje klasyfikacyjne. Powiatowe komisje klasyfikacyjne utworzono w siedzibie urzędu skarbowego. Klasyfikacja gruntów na obszarze całego kraju miała na celu ustalenie jednolitych podstaw dla równomiernego wymiaru podatku gruntowego i utrzymania ewidencji gruntów. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji zostały założone powiatowe rejestry gruntów. Wraz z przejęciem administracji polskiej w 1939 r. przez władzę okupacyjną, przywrócono działalność urzędów katastralnych jako samodzielnych jednostek administracyjnych, a administrację katastralną podporządkowano landratowi (nadburmistrzowi powiatu miejskiego). Działalność urzędów katastralnych jako samodzielnych jednostek administracyjnych przywrócono w 1939 r., wraz z przejęciem administracji polskiej przez władzę okupacyjną. Dla całego powiatu świeckiego powstał Urząd Katastralny w Świeciu.

Daty skrajne:

1862-1942

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katasteramt Schwetz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

260

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

260

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.03

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.03

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA