Urząd Katastralny w Wyrzysku

Sygnatura
6/104/0
Daty skrajne
[1843] 1865-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-140) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 141-488) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 489-491) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 492-537)

Dzieje twórcy:

Podstawą powołania władz katastralnych w Prusach była ustawa z 21 V 1861 r. dotycząca uregulowania podatku gruntowego. Ujednoliciła pobór podatków w całym państwie i ustaliła zasady jego poboru: osobno od gruntów użytkowych i osobno od zabudowań. Postanowienia ustawy obowiązywały dopiero od 1865 r. Lata 1861-1865 wykorzystano na przygotowanie dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej, która była podstawą do rozpoczęcia działalności administracji katastralnej. Na podstawie tej dokumentacji sporządzano mapy obrębów. Od 1 IV 1865 r. powołano specjalne urzędy, których zadania polegały na bieżącym uzupełnianiu katastru gruntowego i budynkowego sporządzonego w okresie przygotowawczym. Ostatecznie przy rejencji powołano biuro katastralne, zaś w powiatach urzędy katastralne. W tym okresie rozpoczął również działalność Urząd Katastralny w Wyrzysku. Siedziby urzędów katastralnych znajdowały się przeważnie w miastach będących siedzibami landratur. Obszar podległy poszczególnym urzędom katastralnym podzielono na tzw. obręby (Gemarkung), które obejmowały jedną gminę wiejską lub samodzielny obszar dworski. Niekiedy jednak łączono kilka wsi lub wieś i obszar dworski w jeden obręb. Do zadań urzędów katastralnych należało rejestrowanie wszelkich zmian własności oraz zmian powierzchni gospodarstw na podległym im terenie. Urząd Katastralny w Wyrzysku rozpoczął działalność w 1865 r. Zasięgiem terytorialnym obejmował cały powiat. W 1903 r. część powiatu, obejmującą prawdopodobnie nakielski obwód sądowy, została włączona pod zarząd nowo utworzonego Urzędu Katastralnego w Nakle. Od tego roku w powiecie wyrzyskim działały dwa urzędy katastralne. Urząd nakielski zasięgiem terytorialnym obejmował część powiatu wyrzyskiego oraz część powiatu szubińskiego. Obowiązki kontrolera katastralnego w Urzędzie Katastralnym w Wyrzysku obejmowali kolejno: Schulz, Friedersdorf (od 1876 r.), Trettin (od 1891 r.), Tag (od 1899 r.), Beuther (od 1902 r.) oraz Ziehm (od 1912 r.). Kontrolerem katastralnym urzędu nakielskiego od chwili jego utworzenia do końca działalności był Fenske. W 1920 r. oba urzędy, wyrzyski i nakielski, połączono w jeden urząd z siedzibą w Nakle. Zasięg terytorialny tego urzędu obejmował cały powiat. Część powiatu szubińskiego, znajdująca się dotychczas pod zarządem Urzędu Katastralnego w Nakle, powróciła do szubińskiego urzędu. W okresie międzywojennym urzędy katastralne podporządkowano najpierw urzędom wojewódzkim, a następnie izbom skarbowym. Z dniem 1 VIII 1933 r. zniesiono w całym kraju urzędy katastralne jako samodzielne jednostki organizacyjne, włączając je do urzędów skarbowych. Zakres czynności działów katastralnych nadal obejmował rejestrowanie zmian własności i zmian wymiaru podatku gruntowego i budowlanego, sporządzanie i uzupełnianie kopii map katastralnych, sporządzanie odpisów, wyciągów i odrysów, prowadzenie prac pomiarowych i operatów katastralnych. W 1935 r. powołano do życia powiatowe i wojewódzkie komisje klasyfikacyjne. Powiatowe komisje klasyfikacyjne utworzono w siedzibie urzędu skarbowego. Klasyfikacja gruntów na obszarze całego kraju miała na celu ustalenie jednolitych podstaw dla równomiernego wymiaru podatku gruntowego i utrzymania ewidencji gruntów. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji zostały założone powiatowe rejestry gruntów. Wraz z przejęciem administracji polskiej w 1939 r. przez władzę okupacyjną, przywrócono działalność urzędów katastralnych jako samodzielnych jednostek administracyjnych, a administrację katastralną podporządkowano landratowi (nadburmistrzowi powiatu miejskiego). Dla całego powiatu wyrzyskiego powstał Urząd Katastralny w Wyrzysku.

Daty skrajne:

[1843] 1865-1944

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katasteramt Wirsitz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

564

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

564

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.32

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.32

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA