Wydział Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim

Sygnatura
6/179/0
Daty skrajne
[1907-1919] 1920-1939
Liczba serii
37
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Ogólno-Organizacyjny: sprawy administracyjne i personalne, wybory i posiedzenia sejmiku, wydziału powiatowego i deputowanych powiatowych, działalność powiatowej kasy oszczędności i powiatowej kasy komunalnej, przewłaszczenia, ewidencja nieruchomości podlegających likwidacji, przymusowy wykup majątków niemieckich 2. Wydział Spraw Gminnych: zmiana podziału administracyjnego, zebrania burmistrzów, wójtów i sołtysów, statystyka i spisy ludności, wybory i skład władz miejskich i gminnych, lustracje magistratów, mianowanie wójtów, obwody wójtowskie, finanse gmin, władze i gospodarka gmin i gromad, ławnicy sądowi, sprawy usc 3. Wydział Spraw Opieki Społecznej i Zdrowotno-Sanitarnych: organizacja opieki, subwencje, ubodzy gminni, utrzymanie i personel szpitala powiatowego i apteki, nadzór nad aptekami i drogeriami, kursy dla położnych 4. Wydział Spraw Kulturalno-Oświatowych: budowa i utrzymanie szkół i przedszkoli, oświata pozaszkolna, kolonie, turystyka, wystawy, subwencje na działalność PCK 5. Wydział Drogowo-Budowlany: wykazy i utrzymanie dróg państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, statystyka ruchu budowlanego, elektryfikacja, działalność straży pożarnej 6. Oddział Rachunkowo-Podatkowy: sprawy majątkowo-budżetowe, pobór podatków, subwencje dla organizacji i stowarzyszeń, stypendia 7. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i przemysłu: statystyka i ewidencja rolna i leśna, subwencje dla rolnictwa, parcelacja, oświata rolnicza, zalesianie, statystyka zakładów przemysłowych i handlowych, działalność Pomorskiej Izby Rolniczej i Okręgowego Urzędu Ziemskiego 8. Fundusz Pracy: pomoc i zatrudnianie bezrobotnych

Dzieje twórcy:

Po likwidacji, na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 8 I 1920 r., niemieckich władz samorządu terytorialnego w powiatach tworzono Tymczasowe Rady Powiatowe. Rada pełniła zarazem funkcję sejmiku oraz wydziału powiatowego. Rady funkcjonowały do wydania 12 VIII 1921 r. rozporządzenia MbDP, na mocy którego przeprowadzono wybory do sejmiku i organizowano wydziały powiatowe. W skład wydziału wchodził starosta powiatowy jako przewodniczący i 6 członków wybranych przez sejmik. 13 VII 1933 r. weszła w życie ustawa z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Nowością było tworzenie w powiatach tzw. gmin zbiorowych, przy jednoczesnym zniesieniu istniejących wójtostw i obszarów dworskich. Organami ustroju samorządu powiatowego była rada powiatowa (poprzednio sejmik powiatowy), jako organ stanowiący i kontrolujący oraz wydział powiatowy, jako organ zarządzający i wykonawczy. Do kompetencji wydziału powiatowego należało: reprezentowanie interesów ludności, nadzór nad działalnością terenowych organów samorządu i administracji, rozwój gospodarczy powiatu (rolnictwo, elektryfikacja), budowa dróg, zapewnienie opieki zdrowotnej, sanitarnej.

Daty skrajne:

[1907-1919] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1919, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1129

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1129

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.18

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak