Wydział Powiatowy w Świeciu

Sygnatura
6/181/0
Daty skrajne
[1868] 1920-1939
Liczba serii
55
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Organizacyjny: statuty powiatowe, administracja powiatu, granice powiatu, spisy miejscowości, statystyka ogólna, sprawy personalne 2. Referat Ogólny: wybory do Sejmu, senatu, sejmiku wojewódzkiego, posiedzenia i uchwały, działalność komunalnej kasy oszczędności, powiatowej kasy komunalnej i banku powiatowego, Związek Powiatów Województwa Pomorskiego, elektryfikacja 3. Referat Gospodarczy: budżety i sprawozdania rachunkowe powiatu, majątek i przedsiębiorstwa, instytucje kredytowe, podatki 4. Referat Spraw Gminnych: obsada stanowisk, budżety, lustracje, obszary dworskie - mianowanie przełożonych i wójtów, spisy wójtów, obwody wójtowskie, sprawy usc 5. Referat Budowlano-Drogowy: spółki budowlane, statystyka ruchu budowlanego, utrzymanie dróg i mostów, koleje państwowe i regionalne 6. Referat Rolny: statystyka rolna, oświata rolnicza, spółdzielnie, kredyty, towarzystwa rolnicze, melioracje 7. Referat Kulturalno-Oświatowy: utrzymanie i statystyka szkół i nauczycieli, stypendia i praktyki, organizacje i stowarzyszenia, obchody świąt, turystyka i wystawy 8. Referat Sanitarny: organizacja i regulamin szpitala powiatowego, nadzór sanitarny, opieka nad ubogimi, statystyka położnych 9. Referat Opieki Społecznej: zakłady opiekuńcze, ewidencja pensjonariuszy, statystyka poległych w I wojnie światowej, zapomogi i ubezpieczenia, zatrudnienie inwalidów wojennych 10. Referat Funduszu Pracy: ewidencja bezrobotnych, zasiłki

Dzieje twórcy:

Po likwidacji, na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 8 I 1920 r., niemieckich władz samorządu terytorialnego w powiatach tworzono Tymczasowe Rady Powiatowe. Rada pełniła zarazem funkcję sejmiku oraz wydziału powiatowego. Rady funkcjonowały do wydania 12 VIII 1921 r. rozporządzenia MbDP, na mocy którego przeprowadzono wybory do sejmiku i organizowano wydziały powiatowe. W skład wydziału wchodził starosta powiatowy jako przewodniczący i 6 członków wybranych przez sejmik. 13 VII 1933 r. weszła w życie ustawa z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Nowością było tworzenie w powiatach tzw. gmin zbiorowych, przy jednoczesnym zniesieniu istniejących wójtostw i obszarów dworskich. Organami ustroju samorządu powiatowego była rada powiatowa (poprzednio sejmik powiatowy), jako organ stanowiący i kontrolujący oraz wydział powiatowy, jako organ zarządzający i wykonawczy. Do kompetencji wydziału powiatowego należało: reprezentowanie interesów ludności, nadzór nad działalnością terenowych organów samorządu i administracji, rozwój gospodarczy powiatu (rolnictwo, elektryfikacja), budowa dróg, zapewnienie opieki zdrowotnej, sanitarnej.

Daty skrajne:

[1868] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1868-1868, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

848

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

848

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.51

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.51

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak