Akta gminy Nakło, pow. Wyrzysk

Sygnatura
6/208/0
Daty skrajne
1869-1939[1945]
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne i administracyjne: zarządzenia, uchwały Rady Gminnej, wybory gminne, preliminarze i budżety gminy, pobór podatków, kontrole, biblioteka gminna, obchody swiąt, wykaz akt 2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działalność stowarzyszeń, związków i towarzystw, doniesienia o wypadkach w pracy, rejestry skazanych sądownie 3. Zdrowie publiczne, opieka społeczna, bezrobocie: ewidencja bezrobotnych, świadczenia i pomoc 4. Sprawy dróg, rolne, leśne, wodne i łowieckie: statystyka rolna, spisy osadników 5. Sprawy budowlane: zezwolenia, plany zabudowy 6. Ewidencja ludności: kontrola ludności, statystyka, obywatelstwo, obcokrajowcy, wizy i paszporty 7. Sprawy przemysłowe i rzemieślnicze: statystyka przedsiębiorstw 8. Sprawy pożarowe: gminna straż pożarna 9. Sprawy kościelne: cmentarze

Dzieje twórcy:

Rozporządzenie o administracji samorządowej na szczeblu gminnym zostało wydane przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej 1 IV 1919 r. Utrzymano w mocy pruską ordynację gminną z 1891 r. Zmiany wprowadziło rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r., likwidujące dawną organizację gmin wiejskich. Utworzono wójtostwa obwodowe, które obejmowały po kilkanaście gmin wiejskich i po kilka obszarów dworskich. Wójtostwem kierował wójt mianowany przez wojewodę. Podlegały mu sprawy: porządku i bezpieczeństwa, zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia, dróg, rolne i leśne, przemysłowe i rzemieślnicze, budowlane, pożarowe, kościelne, wojskowe oraz ewidencja ludności. Prowadzenie ewidencji ludności regulowały jeszcze przepisy pruskie. Na mocy rozporządzenia wydanego w 1837 r. kompetencje te w gminie wiejskiej wykonywał sołtys, zaś w obszarze dworskim - dziedzic. Księgi meldunkowe były kontynuowane po odzyskaniu niepodległości. Zmiany przyniosło rozporządzenie prezydenta RP z 16 III 1928 r. Zaczęto zakładać nowe księgi meldunkowe zawierające, oprócz informacji aktualnych, również dane o meldunku wcześniejszym. Wójt sprawował swą władzę przy pomocy organu samorządowego -wydziału wójtowskiego. Tworzyli go przedstawiciele gmin wiejskich i przełożeni obszarów dworskich. Ustawą z 23 III 1933 r. zniesiono gminę jednostkową, tworząc gminę zbiorową składającą się z gromad. Zlikwidowano obszary dworskie, a ich obszary włączono do gmin wiejskich. Utworzono rady gminne jako organ samorządowy stanowiąco-kontrolujący oraz zarząd z wójtem jako organ wykonawczo-zarządzający. W gminach wiejskich istniały ponadto samorządy gromadzkie, w których organem uchwalającym była rada lub zgromadzenie gromadzkie, a wykonawczym sołtys. Gmina wiejska Nakło, utworzona 1 IV 1935 r., obejmowała 12 gromad, które składały się z 21 miejscowości. Na jej terenie leżały dwa majątki państwowe - Karnówko i Trzeciewnica.

Daty skrajne:

1869-1939[1945]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1939, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gemeinde Nakel/Netze

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

197

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

197

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.55

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak