Zarząd Miejski w Bydgoszczy

Sygnatura
6/899/0
Liczba serii
24
Liczba skanów
211

Zawartość:

1. Biuro Zarządu (1946-1950) (11 j.a.): statut, posiedzenia, uchwały, komunikaty prasowe 2. Wydział Ogólny (1945-1950) (71 j.a.): posiedzenia, sprawozdania, sprawy wojskowe, szkolnictwo, grobownictwo wojenne, odbudowa Teatru Miejskiego, zmiany nazw ulic i placów 3. Referat Szkód Wojennych (1945-1949) (182 j.a.): rejestry, kwestionariusze szkód wojennych 4. Wydział Planowania i Kontroli (1945-1950) (17 j.a.): inwestycje, sprawozdania, plany finansowo-gospodarcze zakładów przemysłowych 5. Wydział Finansowy (1928-1951) (95 j.a.): budżety, bilanse, szkody wojenne, pożyczki hipoteczne, budowa Teatru Miejskiego 6. Wydział Podatkowy (1945-1950) (5 j.a.): karty rejestracyjne przedsiębiorstw, podatki 7. Wydział Ewidencji Ludności - Oddział Statystyki (1945-1950) (60 j.a.): statystyka ludności, zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, ceny, ewidencja Polaków deportowanych do ZSRR, pozbawianie obywatelstwa polskiego 8. Wydział Przemysłu i Handlu (1945-1952) (171 j.a.): zakłady handlowe, plany sytuacyjne hurtowni, tartaków, zakładów rzemieślniczych, piekarni, stolarni, przymusowy zarząd, sprawozdania, urządzenia zakładów 9. Wydział Aprowizacji (1945-1949) (11 j.a.): sprawozdania, karty żywnościowe 10. Wydział Zdrowia (1945-1950) (18 j.a.): statuty szpitali, personel medyczny 11. Wydział Opieki Społecznej (1945-1950) (12 j.a.): domy dziecka, repatriacja, statystyka 12. Wydział Kultury i Sztuki (1945-1950) (26 j.a.): placówki kulturalno-oświatowe, imprezy, ulice i place 13. Oddział Własności Miejskich (1945-1949) (6 j.a.): nieruchomości, majątki opuszczone 14. Miejskie Zakłady Zaopatrzenia (1945-1949) (16 j.a.): sprawozdania i bilanse majątków, zakładów przemysłowych 15. Administracja Nieruchomości Porzuconych i Opuszczonych (1945-1949) (9 j.a.): wykazy nieruchomości, wojsko radzieckie 16. Komisje i Komitety (1945-1950) (28 j.a.): kulturalno-oświatowe, społeczne, do spraw kościelnych, obchody rocznic, konkurs na hejnał, Wystawa Rzemiosła i Handlu 17. Pozbawienie obywatelstwa polskiego (1945-1952) (583 j.a.) 18. Wydział Spraw Wewnętrznych (1945-1949) (12 j.a.)

Dzieje twórcy:

Zarządy miejskie utworzono na mocy dekretu PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Był to organ wykonawczy rady miejskiej, działający kolegialnie. Składał się z prezydenta i wiceprezydenta (w miastach wydzielonych) lub burmistrza i wiceburmistrza (w miastach niewydzielonych) oraz 3-6 członków; prezydenta i wiceprezydenta (burmistrza i wiceburmistrza). Zarząd miejski wybierała miejska rada narodowa. Prezydenci miast pełnili funkcję starostów grodzkich i w tym zakresie służbowo podlegali wojewodzie. 14 czerwca 1945 r. wybrano Zarząd Miejski w Bydgoszczy. Tworzenie urzędów w województwie trwało do października 1945 r. Do kompetencji zarządu miejskiego należało: wykonanie budżetu; zarządzanie finansami miasta; dzierżawy; nadzór nad urzędami, zakładami i przedsiębiorstwami komunalnymi; sprawy sporne. Zarządy miejskie zlikwidowano na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej

Daty skrajne:

[1928] 1945-1950 [1952]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1928, 1945-1950, 1952-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

1333

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1333

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.79

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.79

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak