Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Bydgoszczy

Sygnatura
6/1021/0
Liczba serii
19
Liczba skanów
101

Zawartość:

Normatywy, posiedzenia, ewidencja członków, plany i sprawozdania z lustracji, sprawozdania z działalności, ankiety osób przebywających w obozach, adopcje, organizowanie warsztatów pracy, sprawozdania ośrodków i zakładów rolnych, rozdział darów UNRRA, pomoc zimowa, zdjęcia domów opieki całkowitej i częściowej, ośrodków zdrowia, punktów odżywiania i kuchni ludowych, kolonie letnie, inwentarze majątku, sprawozdania z likwidacji, wycinki prasowe, akta osobowe, fotografie (48 j.a.).

Dzieje twórcy:

Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Bydgoszczy jako placówka terenowa Centralnego Komitetu Opieki Społecznej został powołany zarządzeniem kierownika resortu pracy, opieki społecznej i zdrowia z 7 XII 1944 r. Podlegały mu powiatowe, miejskie i gminne komitety opieki społecznej. Likwidacja CKOS i placówek terenowych nastąpiła na mocy zarządzenia ministra pracy i opieki społecznej z 31 III 1949 r., a całkowitej likwidacji uległy w 1950 r. Kompetencje WKOS przejęły Wydziały Pracy i Opieki Społecznej PWRN, a od 1954 r. Wydziały Zdrowia i Opieki Społecznej PWRN. W 1958 r. utworzono komitety pomocy społecznej, kontynuujące działalność komitetów opieki społecznej. Do ich kompetencji należała: organizacja, prowadzenie i kontrola zakładów opieki społecznej, kuchni ludowych, punktów dożywiania, udzielanie pomocy uchodźcom, przesiedlonym, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom samotnym, chorym, bezdomnym, poradnictwo społeczno-prawne oraz resocjalizacja.

Daty skrajne:

1945-1952

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

345

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

345

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak