Akta miasta Tucholi

Sygnatura
6/1674/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Magistrat Tucholi ( 1282 j.a.) 1.1. Administracja gminy (198 j.a.): ordynacje miejskie, władze (wybory, posiedzenia i uchwały rady i magistratu), urzędnicy, organizacje studenckie, socjaldemokracja, włączenie gmin do miasta, biurowość 1.2. Majątek gminy (252 j.a.): finanse, długi, pożyczki, nieruchomości gminne (zakup, sprzedaż budowa, utrzymanie), dzierżawa gruntów, łowiectwo 1.3. Gminny podatek dochodowy ( 22 j.a.): pobór, targowisko, ceny 1.4. Sprawy budżetowo-kasowe i rachunkowe (86 j.a.): budżety, koloniści, kontrole, leśnictwo 1.5. Administracja rzeźni i gazowni (16 j.a.): budowa, działalność, dzierżawa gruntów, zużycie gazu 1.6. Drogi, ulice, mosty, linie kolejowe (142 j.a.) budowa i utrzymanie, zaopatrzenie miasta w wodę 1.7. Sprawy szkolne (115 j.a.): statystyka, szkoły wyznaniowe, prywatne i dokształcające, seminarium nauczycielskie, nauczyciele 1.8. Sprawy religijne (48 j.a.): majątek kościelny, budowa kościołów, żydowska gmina wyznaniowa, synagoga, osiedlanie Żydów; 1.9. Kasa Chorych i Sprawy Ubogich (28 j.a.): organizacja, statut i władze kasy, ofiary wojny, szpitale i placówki opiekuńcze, zapomogi 1.2. Oddział II- sprawy policyjne 1.2.1. Sprawy policyjne i sądowe (53 j.a.): przekraczanie granicy, cudzoziemcy, aprowizacja, przestępczość, szkoły, więźniowie, posiadanie broni, biurowość 1.2.2. Nadzór nad organizacjami, związkami (13 j.a. ) zebrania 1.2.3. Policja: obyczajowa (4 j.a.): opinie, obchody świąt, budowlana, ogniowa: rozbudowa miasta, straż pożarna, statystyka, drogowa (10 j.a.): utrzymanie dróg i placów; wodna (7 j.a.): konserwacja urządzeń; rolna (6 j.a.); policja leśna, hodowla zwierząt, organizacje rolnicze, związki zawodowe, przemysłowa i od spraw handlu (92 j.a.): cechy, rzemieślnicy, miary i wagi, ceny 1.2.4. Sprawy meldunkowe i paszportowe (15 j.a.): ruch ludności, cudzoziemcy 1.2.5. Sprawy medyczne i weterynaryjne (30 j.a.): komisja zdrowia, ochrona zdrowia, personel, choroby, sprzedaż lekarstw, cmentarze 1.2.6. Kolej, poczta i telegraf (4 j.a.): stacja telegraficzna, poczta 1.3. Ogólne sprawy administracji państwowej, prowincjonalnej oraz powiatowej 1.3.1. Ogólne sprawy państwowej (12 j.a.): wybory do sejmu pruskiego 1.3.2. Nadanie i utrata obywatelstwa (17 j.a. ): emigracja 1.3.3. Administracja powiatowa (8 j.a.): wybory do sejmiku powiatowego; 1.3.4. Sprawy wojskowe (505 j.a.): garnizon, poborowi, rekwizycje, mobilizacja 1870 r. i 1914 r., transporty 1.3.5. Podatki od przemysłu, pośrednie, dochodowy i uzupełniający (20 j.a.): przepisy, pobór, reklamacje 1.3.6. Sprawy prawne (17 j.a.): sieroty, opieka, sądy polubowne 1.3.7. Statystyka (28 j.a.): ludność, statystyka wyznaniowa i narodowościowa, rzemiosło, informacje prasowe 1.3.8. Stypendia, odznaczenia (13 j.a.): przyznawanie 1.4. Oddział sprawy ubogich (28 j.a.): pomoc społeczna, zapomogi 1.5. Oddział VI Akta budowlane ( ): grunty (podziały, kupno, sprzedaż), zezwolenie budowlane, hipoteki 2. Zarząd Miejski 1920- 1939 (564 j.a.) 2.1. Oddział Administracyjno-Państwowy (43 j.a.): przejęcie władzy w 1920 r., wybory parlamentarne, statystyka ludności, Cyganie, emigracja, cudzoziemcy, wypadki majowe w 1926 r., strajki, cenzura, sądy rozjemcze, stowarzyszenia, zgromadzenia, przemysł, handel, rolnictwo i rzemiosło, cechy, leśnictwo, sadownictwo, rybołówstwo, budowa kolei, pobór do wojska, jeńcy, opieka sanitarna, zabytki, straż pożarna, obchody uroczystości 2.2. Sprawy policyjne (86 j.a.): bezpieczeństwo publiczne, p/poż., zdrowie, przemysł i handel, drogi i drogi wodne, leśnictwo i łowiectwo, sprawy rozjemcze, stowarzyszenia 2.3. Administracja miejska (435 j.a.): wybory i posiedzenia rady, magistratu i komisji, urzędnicy, majątek miasta, finanse, podatki, kościół (parafia katolicka, gmina żydowska), szkolnictwo, zakłady miejskie, budownictwo, dzierżawy gruntów, budowa i utrzymanie dróg, targowisko, opieka społeczna (ochronka, bezrobocie)

Dzieje twórcy:

Pierwotnie osada handlowa. Miasto założył Mściwój I w 1287 r. Lokacja Tucholi na prawie chełmińskim 22 VII 1346 r. Od 1330 r. Tuchola stała się siedzibą komtura. W 1466 r. miasto weszła w skład polskich Prus Królewskich i stało się siedzibą powiatu. "Potop szwedzki” zapoczątkował upadek miasta. W 1772 r., po I rozbiorze, Tuchola została włączona do Królestwa Prus. Zlikwidowano powiat tucholski i przyłączono go do powiatu chojnickiego. W XIX w. nastąpił stopniowy rozwój miasta. W 1875 r. utworzono ponownie powiat tucholski. Postanowieniami traktatu wersalskiego w 1920 r. Tuchola powróciła do Polski jako stolica powiatu. W czasie okupacji niemieckiej nie poniosła większych strat materialnych, lecz była miejscem eksterminacji ludności polskiej (Rudzki Most).

Daty skrajne:

1721-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1721-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1846

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1846

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak