Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym

Sygnatura
36/188/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawinku z lat 1954-1957: protokoły z sesji GRN z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Drogowa, Urządzeń i Osiedli GRN z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1956 r. (sygn. 5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1957 (sygn. 6); Komisja Rolna z lat 1955-1957 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Morawinku z lat 1944-1957 (sygn. 8-10); rejestr uchwał Prezydium GRN z lat 1955, 1957 (sygn. 11-12); zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955-1957 (sygn. 13); organizacja organów Prezydium GRN z 1955 r. (sygn. 14); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1957 (sygn. 15); budżety gromady z lat 1956-1947 (sygn. 16-18) Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1958-1962: sprawy organizacyjne GRN z lat 1958, 1960-1962 (sygn. 19); protokoły z sesji ORN z lat 1958-1962 (sygn. 41-24); Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej z lat 1958, 1961-1962 (sygn. 25-26); Komisja Finansów i Budżetu z lat 1958-1962 (sygn. 27-31); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 32); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1958-1962 (sygn. 33-36); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1958-1962 (sygn. 37-41); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1962 (sygn. 42-45); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej z lat 1958-1962 (sygn. 46-50); komisje stałe ORN z lat 1960-1961 (sygn. 51); sprawy organizacyjne Prezydium ORN z lat 1958-1960 (sygn. 52); protokoły z posiedzeń Prezydium ORN z lat 1959-1962 (sygn. 53-56); ewidencja osobowa ORN, Prezydium ORN i komisji z lat 1958-1960 (sygn. 57); zebrania mieszkańców wsi z lat 1958-1961 (sygn. 58-61); protokoły z narad sołtysów z lat 1958-1964 (sygn. 62-63); Komitet Aktywizacji Osiedla z 1961 r. (sygn. 64); Osiedlowy Komitet Czynów Społecznych z 1959 r. (sygn. 65); Komitet Zbiórkowy Społecznego Funduszu Budowy Szkoły z lat 1958-1960 (sygn. 66); terenowe plany gospodarcze na lata 1960, 1962 i sprawozdania z ich realizacji z lat 1959-1962 (sygn. 67-68); program rozwoju osiedla na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 69); ankieta o sytuacji gospodarczej osiedla oraz o pracy ORN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 70); pięcioletni plan inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 71); plany ruchu kopalni Rejowiec z lat 1960-1961 (sygn. 72-73); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1960, 1962 (sygn. 74-75); budżet i jego wykonanie z lat 1958-1962 (sygn. 76-80) Prezydium Miejskiej Rady Nardowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1963-1972: sprawy organizacyjne MRN z lat 1965-1966 (sygn. 81); protokoły z sesji MRN z lat 1963-1972 (sygn. 82-93); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1972 (sygn. 94-101); interpelacje i postulaty radnych z lat 1969-1972 (sygn. 103); Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z lat 1963-1972 (sygn. 104-113); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1963-1972 (sygn. 114-121); Komisja Handlu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1963-1972 (sygn. 122-131); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 132-138); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 19631972 (sygn. 139-148); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1963-1972 (sygn. 149-158); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społęcznej z lat 1963-1972 (sygn. 159-168); komisje stałe MRN, bez daty, (sygn. 169); zespoły radnych z 1962 r. (sygn. 170); sprawy organizacyjne Prezydium MRN z lat 1965-1966, 1970-1972 (sygn. 171-173); ewidencja radnych, członków Prezydium i komisji z lat 1964, 1968 (sygn. 174-175); protokoły z posiedzeń Prezydium MRN z lat 1963-1972 (sygn. 176-187); komitety blokowe z lat 1963-1971 (sygn. 188-194); Komitet Miejski SFOS z lat 1963-1964 (sygn. 195); planowanie z lat 1962-1965, 1971 (sygn. 196-201); sprawozdawczość ogólna z lat 1964-1965, 1970-1972 (sygn. 202-204); sprawozdawczość GUS z lat 1963-1965, 1969-1971 (sygn. 205-206); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1965 (sygn. 207); budżety i jego wykonanie z lat 1963-1970 (sygn. 208-213)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawinku, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. W 1958 r. nastąpiła zmiana na Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym. Następnie w 1962 r. Rejowiec Fabryczny otrzymał prawa miejskie i powołane zostało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym. Likwidacja PMRN w Rejowcu Fabrycznym nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r. Siedziba miejskiej rady narodowej mieściła się w Rejowcu Fabrycznym. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

213

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

213

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak