Bank Rolny Oddział Powiatowy w Lęborku

Sygnatura
93/16/0
Daty skrajne
1951-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Załączniki do bilansu, bilanse miesięczne brutto, bilanse netto (1951-1961, sygn. 1-9).

Dzieje twórcy:

Do zadań Banku Rolnego, zgodnie z dekretem o reformie bankowej z 1948 r. należało: finansowanie rolnictwa w zakresie inwestycji i kredytów obrotowych oraz kontrola gospodarki finansowej rolnictwa i inwestycji oraz przedsiębiorstw finansowanych przez bank, Oddział powiatowy wykonywał swoje czynności w odniesieniu do powiatu. Organem pomocniczym były gminne kasy spółdzielcze powołane do obsługi rolników na terenie jednej lub kilku gmin. W 1953 r. na mocy uchwały Prezydium Rządu nastąpiła reorganizacja Banku Rolnego. Dotychczasowe jego kompetencje zostały w znacznym stopniu ograniczone na rzecz Narodowego Banku Polskiego oraz prezydiów rad narodowych. NBP przejął agendy oraz aktywa i pasywa dot. finansowania i kontroli gospodarki eksploatacyjnej obsługiwanych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, spółdzielni i gospodarstw rolnych. Prezydia powiatowych rad narodowych przejęły agendy w zakresie Państwowego Funduszu Ziemi. Jednocześnie zlikwidowano oddziały powiatowe, powołując w ich miejsce oddziały rejonowe lub Pełnomocników Banku Rolnego przy NBP. Na terenie województwa gdańskiego utworzono oddziały rejonowe w Malborku i Lęborku.

Daty skrajne:

1951-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

APG 1745