Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedziałowicach

Sygnatura
36/236/0
Daty skrajne
1954-1960
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Niedziałowicach z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1959 (sygn. 6); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 7-8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Niedziałowicach z lat 1955-1959 (sygn. 9-13); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 15-17); budżety gromady z lat 1955, 1957, 1958, 1960 (sygn. 18-23)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedziałowicach, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 września 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Niedziałowicach Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1960

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1960, 1954-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak