Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okszowie

Sygnatura
36/237/0
Daty skrajne
1956-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

działalność organów kolegialnych z lat 1964, 1966, 1968-1970 (sygn.1-5); sprawy organizacyjne GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 6-7); protokoły z sesji GRN w Okszowie z lat 1957-1972 (sygn. 8-23); spotkania radnych z wyborcami z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 24-29 ); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1961-1972 (sygn. 30-43); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 44-54); Komisja Mandatowa z lat 1962-1963 (sygn. 55-56); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 57-59); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 60-69); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958, 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 70-81); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 82-83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Okszowie z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 84-99); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Okszów z lat 1966-1972 (sygn. 100-108); protokoły z narad sołtysów z lat 1971-1972 (sygn. 109); organizacja pracy biura gromadzkiego z lat 1960-1963 (sygn. 110-113); plany gospodarcze GRN w Okszowie z lat 1962, 1965-1970, 1972 (sygn. 114-121); sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych z 1971 r. (sygn. 122); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1965, 1967-1972 (sygn. 124-134); budżety gromady z lat 1957, 1959-1972 (sygn. 135-149); rejestr mieszkańców - Koza Gotówka z 1959 r. (sygn. 150); rejestr mieszkańców - Stańków z 1959 r. (sygn. 151)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okszowie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Okszowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1956-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1956-1972, 1956-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

151

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak