Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sawinie

Sygnatura
36/240/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

zarządzenia własne z lat 1971-1972 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Sawinie z lat 1954-1972 (sygn. 2-19); realizacja uchwał GRN w Sawinie z lat 1971-1972 (sygn. 20); komisje stałe GRN w Sawinie z lat 1958-1961, 1970-1971 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1968-1972 (sygn. 24-26); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 27); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1969, 1971 (sygn. 28-29); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 30-37); Komisja Planowania Gospodarczego Budżetu i Finansów z lat 1968-1972 (sygn. 38-42); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1972 (sygn. 43-51); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sawinie z lat 1955-1972 (sygn. 52-59); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Sawin z lat 1957-1972 (sygn. 70-84); ewidencja osobowa radnych, członków komisji, sołtysów, biura gromadzkiego z lat 1958-1963 (sygn. 85-86); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1966-1972 (sygn. 87); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1965-1967 (sygn. 88-89); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1968, 1970-1971 (sygn. 90-98); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów za lata 1961-1962, bez daty, (sygn. 99); sprawozdawczość gospodarcza, ogólna z lat 1963, 1965-1966, 1969-1971 (sygn. 100-105); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 106-117); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 118); budżet gromady z lat 1958-1960, 1964-1972 (sygn. 119-130); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 131-136); rejestry mieszkańców - Aleksandrówka kol., Bachus kol., Chutcze wieś, Malinówka wieś, Sajczyce wieś, Sawina osada, Serniawy wieś i kol. z lat 1960-1962 (sygn. 137-158))

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sawinie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Sawinie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

158

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

158

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak