Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerszczowie

Sygnatura
36/244/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Świerszczowie z lat 1956, 1958-1959, 1964-1968, 1970-1971 (sygn. 1-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1967-1968, 1971-1972 (sygn. 14-16); komisje stałe GRN w Świerszczowie z lat 1971-1972 (sygn. 17); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 18-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1966-1972 (sygn. 26-32); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1968-1971 (sygn. 33); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1959, 1964, 1966-1972 (sygn. 34-42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 43-50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świerszczowie z lat 1956-1959, 1964-1972 (sygn. 51-65); uchwały Prezydium GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 66-67); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 68); protokoły narad sołtysów z lat 1967-1971 (sygn. 69-71); zebrania wiejskie z lat 1959, 1965-1970, 1972 (sygn. 72-79); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1970 (sygn. 80-83); sprawozdania organizacyjne biura GRN z lat 1967-1969 (sygn. 84); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1970, 1972 (sygn. 85-92); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 93-102); plany, budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1958-1959, 1965-1969, 1971 (sygn. 103-110); sprawozdania budżetowe z lat 1963, 1966-1972 (sygn. 111-116)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerszczowie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Świerszczowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

116

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak