Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagrodzie

Sygnatura
36/245/0
Daty skrajne
1958-1968
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Zagrodzie z lat 1958-1967 (sygn. 1-10); ewidencja radnych GRN oraz członków poszczególnych komisji i sołtysów z 1958 r. (sygn. 11); komisje stałe GRN z lat 1961-1963 (sygn. 12); Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968 (sygn. 13-20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1968 (sygn. 21-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962, 1964 (sygn. 29-31); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1968 (sygn. 32-39); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1968 (sygn. 40-48); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1958-1968 (sygn. 49-59); rejestr uchwał Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1959-1968 (sygn. 60); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1965, 1967-1968 (sygn. 61-62); protokoły z narad sołtysów z lat 1961, 1963-1966 (sygn. 63-64); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Zagroda z lat 1959-1964, 1966-1968 (sygn. 65-80); organizacja organów Prezydium w Zagrodzie z lat 1959-1963 (sygn. 81-83); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1966 (sygn. 84-85); instrukcja w sprawie opracowania planów gromadzkich na 1961 rok z 1960 r. (sygn. 86); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1967 (sygn. 87-93); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 94); sprawozdawczość i statystyka z 1966 r. (sygn. 95); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1964, 1966-1968 (sygn. 96-101); budżety gromady z lat 1958-1959, 1961-1964 (sygn. 102-108)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagrodzie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1969 r., na podstawie uchwały nr XVII/81/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 1968 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Zagrodzie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1958-1968

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1968.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

108

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

108

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak