Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białopolu

Sygnatura
36/247/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Białopolu z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1972 (sygn. 19); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1972 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 21); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1972 (sygn. 22); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Białopolu z lat 1959-1972 (sygn. 23-36); protokoły z narad sołtysów z lat 1960-1962, 1965, 1969-1972 (sygn. 37-39); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Białopole z lat 1959-1968, 1970-1972 (sygn. 40-51); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1967-1970 (sygn. 52-59); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 60); programy rozwoju gospodarczego gromady z lat 1960, 1964-1965 (sygn. 61-62); sprawozdania statystyczne za lata 1967-1970 z lat 1968-1971 (sygn. 63); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 64-71); budżety gromady z lat 1961-1965, 1971 (sygn. 72-77); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1966 (sygn. 78-79)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białopolu, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Białopolu. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972, 1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak