Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubience

Sygnatura
36/248/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Dubience z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1969-1971 (sygn. 19); Komisja Mandatowa z lat 1967-1970 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1972 (sygn. 21); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1967-1968 (sygn. 22); Komisja Rolna z lat 1969-1971 (sygn. 23); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dubience z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 24-37); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1969 (sygn. 38); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Dubienka z lat 1969-1972 (sygn. 39-43); konferencje i narady z 1970 r. (sygn. 44); plany gospodarcze gromady z lat 1964-1966, 1970-1971 (sygn. 45-48); sprawozdania i statystyka z lat 1966-1972 (sygn. 49); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1972 (sygn. 50-56); budżety gromady i plany funduszu gromadzkiego z lat 1967-1970, 1972 (sygn. 57-61); zmiany budżetowe z 1971 r. (sygn. 62); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1971-1972 (sygn. 63-64)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubience, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Dubience. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972, 1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak