Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie

Sygnatura
36/257/0
Daty skrajne
1958-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1970 (sygn. 1-7); wybory do Sejmu i rad narodowych z lat 1965, 1972 (sygn. 8-9); protokoły z sesji GRN we Włodawie z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 10-23); realizacja uchwał GRN z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 26-30); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 31-38); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 39-46); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 47-54); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 55-62); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1970-1972 (sygn. 63-65); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN we Włodawie z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 66-79); realizacja uchwał Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 80-81); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1965 (sygn. 82); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Włodawa z lat 1961-1967, 1969-1972 (sygn. 83-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 91-92); ewidencja godeł i pieczęci z lat 1971-1972 (sygn. 93-94); ewidencja zsobu składnicy akt z lat 1969-1972 (sygn. 95-96); podziały pracy pomiędzy pracowników biura gromadzkiego z lat 1968, 1971-1972 (sygn. 97-99); plany gospodarcze na lata 1966, 1970-1972 z lat 1965, 1969-1971 (sygn. 101-103); wiejski program rozwoju rolnictwa w gromadzie na lata 1967-1968 z 1966 r. (sygn. 104); skargi i wnioski z lat 1971-1972 (sygn. 105-106); współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi z lat 1965-1966, 1968, 1971 (sygn. 107-110); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1972 (sygn. 111-118); zasady pracy płac z 1972 r. (sygn. 119); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 120); budżety gromady na lata 1959-1960, 1962-1968, 1970-1972 z lat 1958-1959, 1961-1967, 1969-1971 (sygn. 121-132); sprawozdania budżetowe z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 133-135); spisy rolne powierzchni użytków i zasiewów, oraz zwierząt gospodarskich z lat 1969, 1972 (sygn. 136-137); sprawy notarialne z lat 1966-1972 (sygn. 138-143); Sobibór - obóz zagłady 1942-1943 - projekt pomnika (sygn. 144)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1958 r., uchwałą nr 18a/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 września 1957 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się we Włodawie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1958-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1972, 1958-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

247

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

144

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 144
spis roboczy Tak 16
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 144
spis roboczy Tak 16