Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniowicach

Sygnatura
36/266/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Leśniowicach z lat 1956-1958, 1960-1972 (sygn. 1-17); sesje i sprawy organizacyjne GRN w Leśniowicach z 1972 r. (sygn. 18); uchwały GRN w Leśniowicach z lat 1971-1972 (sygn. 19-20); rejestry uchwał GRN w Leśniowicach z lat 1957-1960, 1962-1972 (sygn. 21-22); spotkania radnych z wyborcami z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 23-29); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1955 r. (sygn. 31); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1961-1964, 1966-1972 (sygn. 32-43); Komisja Finansowa z lat 1955-1958, 1961-1964, 1966, 1969-1971 (sygn. 44-52); Komisja Mandatowa z lat 1961-1964 (sygn. 53-56); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1969-1970 (sygn. 57-58); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 1955 r. (sygn. 59); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1963 (sygn. 60-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1969, 1971-1972 (sygn. 64-70); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1958-1972 (sygn. 71-86); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1955-1960, 1962-1972 (sygn. 87-104); sprawy organizacyjne - posiedzenia z 1972 r. (sygn. 105); uchwały Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1961, 1971 (sygn. 106-107); rejestry uchwał Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1957, 1962, 1967-1972 (sygn. 108-110); narady i sesje sołtysów z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 111-116); zebrania wiejskie GRN Leśniowice z lat 1956-1959, 1961-1972 (sygn. 117-133); protokoły z narad i odpraw pracowników biura GRN w Leśniowicach z lat 1961-1963 (sygn. 134); działalność organów kolegialnych z lat 1961-1970 (sygn. 135-144); organizacja organów Prezydium GRN w Leśniowicach z 1960 r. (sygn. 145); protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji ze zlikwidowanych gromad z 1960 r. (sygn. 146); ewidencja osobowa radnych, prezydium, komisji, sołtysów i pracowników biura z 1958 r. (sygn. 147); plan gospodarczy gromady z 1963 r. (sygn. 148); progam upowszechniania postępu rolniczego na terenie gromady na rok gospodarczy 1968/1969 z 1969 r. (sygn. 149); plan rozwoju rolnictwa w zakresie produkcji zwierzęcej od 1970 r., bez daty (sygn. 150); sprawozdania GUS - zestawienia gromadzkie z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 151-155); sprawozdania statystyczne z lat 1971-1972 (sygn. 156-157); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959, 1961-1963, 1965, 1969 (sygn. 158-163); budżety gromady z lat 1957-1961, 1963-1964, 1966, 1968, 1971-1972 (sygn. 164-174); sprawozdania budżetowe z 1965 r. (sygn. 175)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniowicach, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Leśniowicach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

175

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

175

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak