Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowie

Sygnatura
36/272/0
Daty skrajne
1957-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Pawłowie z lat 1958-1961, 1963-1965, 1967-1972 (sygn. 1-13); sesje i sprawy organizacyjne GRN z 1972 r. (sygn. 14); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 15); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1960, 1962-1963, 1965 (sygn. 16-19); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1966-1972 (sygn. 20-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 26-37); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 38-40); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1963, 1965-1966, 1969-1972 (sygn. 41-49); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pawłowie z lat 1959, 1972 (sygn. 51-52); uchwały Prezydium GRN z lat 1958-1959, 1961, 1971 (sygn. 53-55); zebrania wiejskie GRN Pawłów z lat 1958-1961, 1963-1965, 1968-1972 (sygn. 56-66); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1958, 1966-1970 (sygn. 67-70); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960, 1970-1972 (sygn. 71); budżety gromady z lat 1958-1960, 1972 (sygn. 74-76); sprawozdania budżetowe z lat 1971-1972 (sygn. 77-78)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Pawłowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1957-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1972, 1957-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

78

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

78

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak