Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turce

Sygnatura
36/277/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Turce z lat 1961, 1964-1965, 1969-1972 (sygn. 1-7); sprawy organizacyjne GRN w Turce z 1962 r. (sygn. 8); uchwały GRN z lat 1960-1969 (sygn. 9-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1963-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 14-17); komisje stałe GRN z lat 1960, 1964-1971 (sygn. 18-21); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z 1970 r. (sygn. 22); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1971 (sygn. 23-25); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969, 1971 (sygn. 26-27); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1969-1971 (sygn. 28-30); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1962, 1969, 1970-1971 (sygn. 31-34); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Turce z lat 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 35-44); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1959-1962 (sygn. 45-46); uchwały Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 47-51); zebrania wiejskie GRN Turka z lat 1955-1964, 1967-1972 (sygn. 52-63); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1960-1962, 1965, 1967-1968, 1970-1972 (sygn. 64-67); przekazanie akt z likwidowanej gromady Ostrów z 1960 r. (sygn. 68); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 69); ewidencja akt w archiwum zakładowym z lat 1967-1970 (sygn. 70); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1961-1962, 1966-1967 (sygn. 71-72); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1972 (sygn. 73-83); sprawozdawczość ogólna z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 84-85); kontrole i inspekcje z lat 1955-1972 (sygn. 86-99); zasady pracy i płacy z lat 1971-1972 (sygn. 100); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 101-118); sprawozdania budżetowe z lat 1958-1964, 1968-1971 (sygn. 119-128)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turce, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Turce. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972, 1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

128

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

128

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak