Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy

Sygnatura
36/279/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Wierzbicy z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 1-14); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1959, 1962-1964 (sygn. 15-18); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 19-22); Komisja Mandatowa z lat 195, 1961-1963 (sygn. 23-24); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1966, 1969-1972 (sygn. 25-26); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1963-1972 (sygn. 27-33); Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 34); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1959, 1961, 1963 (sygn. 35-37); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 38-41); Komisja Rolna z lat 1958-1959 (sygn. 42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1962, 1964 (sygn. 43-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 46-49); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wierzbicy z lat 1956-1972 (sygn. 50-65); ewidencja rady, komisji, prezydium, biura gromadzkiej rady narodowej i sołtysów z 1962 r. (sygn. 66); sołtysi - wybory, ewidencja, szkolenie, dyscyplina pracy z lat 1960-1962, 1964-1970, 1971-1972 (sygn. 67-69); prootkoły z sesji sołtysów z lat 1958-1964, 1966-1970, 1972 (sygn. 70-79); zebrania wiejskie z lat 1958-72 (sygn. 80-97); materiały do opracowania planów gospodarczych na lata 1960-1962 z alt 1959-1962 (sygn. 98); plany gospodarcze na lata 1962-1972 (sygn. 99-108); programy rozwoju gospodraczego na lata 1961-1965, 1966-1970 (sygn. 109-110) projekt planu 5. Letniego na lata 1971-1975 (sygn. 111); zadania gospodarcze na 1963 rok (sygn. 112); sprawozdawczość ogólna za lata 1958-1959 (sygn. 13); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy gromadzkiej rady narodowej i jej prezydium z 1960 r. (sygn. 114); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-126); budżety gromady na lata 1955-1956, 1958-1966, 1968, 1972 (sygn. 127-142); sprawozdania finansoweza 1971 rok (sygn. 143); czerwcowy spis rolny z 1972 roklu (sygn. 144); Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, wykazy członków z lat 1961, 1963-1964, 1966 (sygn. 145)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Wierzbicy. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972, 1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

145

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

145

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak