Zbiór rękopisów bibliotecznych nowożytnych

Sygnatura
528/3/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zbiór rękopisów bibliotecznych nowożytnych liczy 793 jednostki archiwalne pochodzące z lat 1557-1946. Składają się na nie w dużej mierze materiały z zakresu filozofii i teologii. Są to w pierwszym rzędzie traktaty teologiczne przygotowane według nauki św. Tomasza z Akwinu, mistrza Zakonu. Wśród rękopisów o tej tematyce można znaleźć również skrypty wykładów z filozofii i teologii oraz wypisy z dzieł wydanych drukiem. Materiały te związane są z działalnością ośrodków studiów dominikańskich, których na terenie Rzeczypospolitej było wiele. Z tą tematyką związane są także teksty wykładów spisywanych przez studentów dominikańskich z prowincji polskiej i ruskiej w czasie studiów zagranicznych. Innym rodzajem materiałów są tzw. sylwy retoryczne, związane z nauczaniem retoryki. Zawierają one podręczniki retoryki, ćwiczenia, ale też różnorakie mowy okolicznościowe: ślubne, weselne, pogrzebowe i inne. Większość z nich pochodzi z kolegiów jezuickich. Bardzo ważną grupę rękopisów stanowią materiały kaznodziejskie, do których można zaliczyć podręczniki, zbiory kazań, materiały związane z prowadzonymi rekolekcjami oraz notatki i zapiski kaznodziejskie, a także zbiory kazań wybitnych dominikanów np. Tomasza Nargielewicza OP zm. w 1700 r. W tej grupie znajdują się też manuskrypty spoza kręgu dominikańskiego, np. zbiór kazań ze Śląska (z Gliwic), z 1583 r., pisanych w języku czeskim. Osobną grupę stanowią prace historyczne dotyczące dziejów prowincji i klasztorów oraz hagiograficzne. W zbiorze można znaleźć także pamiętniki i wspomnienia np. o. Ignacego Klimowicza OP, zesłanego na Sybir w czasie Powstania Styczniowego.

Dzieje twórcy:

Zbiór rękopisów bibliotecznych nowożytnych nie posiada jednego aktotwórcy, dlatego trudno jest wskazać jego dzieje. Właściwszym jest określenie dziejów zbioru jako całości.

Daty skrajne:

1501-1946

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1501-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Collection of modern library manuscripts

Języki:

włoski, rosyjski, polski, niemiecki, niderlandzki, łotewski, łaciński, litewski, hebrajski, grecki klasyczny, francuski, czeski, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

793

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

44.99

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej: