Akta gminy Aleksandrów

Sygnatura
37/16/0
Daty skrajne
1927-1954[1955-1963]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 1), charakterystyka projektowanej nowej gromady (sygn. 2), spisy wyborców sołtysa i podsołtysa (sygn. 3), protokoły komisji (sygn. 4), protokoły sesji sołtysów (sygn. 5-9), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 10), majątek gminy i gromad (sygn. 11), sprawy budżetowe (sygn. 12-13), dzienniki główna (sygn.14-20), księga wydatków szkolnych (sygn. 21), księgi biercze szarwarków (sygn. 22-23), księgi inwentarzowe (sygn. 24-25), sprawy podatku gruntowego (sygn. 26-33), spis gospodarstw rolnych (sygn. 34-40), akta dotyczące oświaty, kultury, nauki (sygn. 41-43), sprawy Gimnazjum w Józefowie (sygn. 44), wykazy osób nieumiejących czytać i pisać (sygn. 45), listy uczniów podpisujących apel wiedeński (sygn. 46), wybory do Sejmu (sygn. 47-48), wybory do rad narodowych (sygn. 49), wykazy mieszkańców poszczególnych gromad gminy (sygn. 50), zaświadczenia w sprawach ewidencji ludności (sygn. 52), zaświadczenia o zameldowaniu (sygn. 53), plany szkolenia referentów prowadzących meldunki (sygn. 54), wykaz referentów prowadzących meldunki (sygn. 55), wnioski o dokonanie wpisu w dowodach osobistych (sygn. 56), lista rodzin zarejestrowanych na wyjazd na tereny powiatu hrubieszowskiego (sygn. 57), wykazy osób zwolnionych z obozów koncentracyjnych, osób poległych i zaginionych (sygn. 58), wykazy osób po poległych bojownikach Polski Podziemnej (sygn. 59), wypisy z orzeczenia po poległych i zaginionych (sygn. 60), sprawozdania kwartalne z ruchu budowlanego (sygn.61), sprawy Gminnego Komitetu obywatelskiego Odbudowy Warszawy w Józefowie (sygn. 62), rejestr skarg i zażaleń (sygn. 63), skargi i zażalenia (sygn. 64), księgi uchwał wiejskich (sygn. 65 -67), sprawy budżetowe ( sygn. 68), akta notarialne w sprawie placów pod szkołę ( sygn. 69), sprawy podatkowe (sygn. 70). Karta B: spis zdawczo odbiorczy nr 1/2002 zawiera uchwały, protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej ( poz. 1 -2), sprawy statystyczne ( poz. 3), protokoły Prezydium Gminnej Rady Narodowej (poz. 4), wykazy działek budowlanych mienia opuszczonego ( poz. 5-6), dokumenty do rejestru mieszkańców (poz. 7), ewidencja i kontrola ruchu ludności (poz. 7-22), rejestry domów (poz. 25), spis zdawczo odbiorczy nr 1/2004 zawiera wykaz gospodarstw rolnych ( poz. 1), sprawy mienia ( poz. 2), wykaz gospodarstw rolnych (poz. 3), sprawy podatkowe (poz. 4), korespondencje ( poz. 5), księgi inwentarzowe (poz. 6).

Dzieje twórcy:

Na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej powoływano na obszarach gmin rady narodowe. Początkowo powstawały one na mocy Statutu Tymczasowego Rad Narodowych z dnia 1 stycznia 1944 r. ("Rada Narodowa" 1944, Nr 2), a następnie w oparciu o ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) i dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 14 poz. 74 ). Istniały rady narodowe wojewódzkie, miejskie i gminne z Krajową Radą Narodową na czele. Obszar gminy Aleksandrów obejmował w 1952 r. gromady: Aleksandrów cz. I, II i III, Brzeziny, Długi Kąt, Górecko Stare, Hamernia, Józefów, Majdan Kasztelański, Stanisławów, Tarnowola (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953)). W skład rady wchodzili: członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem ustaw, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, gospodarczych, związków zawodowych, instytucji oświatowych, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojskowości, nauki , pracy społecznej, przedstawiciele gromad. W okresie 1944-1950 istniały dwa organy wybierane przez Radę Gminną: Zarząd Gminny i Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Prezydium było organem reprezentującym gminę oraz kontrolnym nad działalnością organów podległych gminie, zaś Zarząd Gminy był organem wykonawczym Rady pod kierownictwem Wójta, jako przełożonego gminy i kierownika Urzędu. Zadania Rady Narodowej to planowanie działalności publicznej, ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola i powoływanie organów wykonawczych, zawierania umów w sprawie obciążania majątku nieruchomego gminy. Początkowo biura Zarządy Gminy dzieliły się na 4 referaty. Uchwałą z dnia 13 kwietnia 1948 r. Lubelski Wydział Wojewódzki wydał instrukcję organizacyjną dla biur Zarządów Gminnych, w której wprowadził podział na sześć referatów: ogólnoorganizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej, administracyjny, ewidencji i ruchu ludności, urzędu stanu cywilnego. W dn. 20 marca wszedł a w życie ustawa "O terenowych organach jednolitej władzy państwowej" (Dz. U. Nr 14 poz. 130). Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach. Jako takie kierowały działalnością gospodarczą, społeczną, kulturalną, miały zapewniać porządek i bezpieczeństwo, wydawać przepisy prawne, stanowić o terenowych podatkach, wykonywać kontrolę działalności urzędów, przedsiębiorstw i instytucji na podległym terenie. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium. Prezydium miało sprawować wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej na odległym terenie oraz wykonywać uchwały Rady. Zwierzchni nadzór nad Gminną Radą Narodową sprawowała Rada Powiatowa. Gminne rady narodowe zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191).

Daty skrajne:

1927-1954[1955-1963]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1954, 1955-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

101

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

70

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.74

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.07

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak