Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polubiczach

Sygnatura
36/288/0
Daty skrajne
1955-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji GRN w Polubiczach z 1961 r. (sygn. 1); Komisje: Budżetowo-Finansowa; Rolna; Oświaty, Kultury i Zdrowia, Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1955 r. (sygn. 2); Komisja Finansowo-Budżetowa i Rolna z 1956 r. (sygn. 3); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Dróg i Urządzeń Rolnych z 1956 r. (sygn. 4); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Polubiczach z 1961 r. (sygn. 5); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 6); budżety gromady na lata 1958-1962 z lat 1958-1961 (sygn. 7-11)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polubiczach, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Polubiczach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1961, 1955-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak