Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wisznicach

Sygnatura
36/290/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Wisznicach z lat 1954-1972 (sygn. 1-17); spotkania posłów i radnych z lat 1968, 1972 (sygn. 18-19); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1960, 1963-1970 (sygn. 20-27); Komisja Finansów z lat 1959-1961, 1963-1964 (sygn. 28-31); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 32-38); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1960-1968, 1970-1972 (sygn. 39-50); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1960-1963, 1966-1968 (sygn. 51-56); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1967-1971 (sygn. 57-59); komisja stałe GRN z 1960 r. (sygn. 60); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wisznicach z lat 1956-1971 (sygn. 61-76); protokoły zebrań sołtysów z lat 1963-1970 (sygn. 77-80); zebrania wiejskie GRN Wisznice z lat 1960-1963, 1965-1972 (sygn. 81- 92); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1972 r. (sygn. 93); plany i zadania gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1968 (sygn. 94-100); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1972 (sygn. 101-114); budżety gromady oraz plany funduszu gromadzkiego z lat 1955-1958, 1960-1964, 1966-1969, 1972 (sygn. 115-129); zmiany w budżecie - uchwały z 1966 r. (sygn. 130); sprawozdania budżetowe z lat 1966-1967, 1969-1971 (sygn. 131-134)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wisznicach, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Wisznicach. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak