Urząd Gminy w Dorohusku

Sygnatura
36/366/0
Daty skrajne
1980-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1986-1990 (sygn. 1-4); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1986-1989 (sygn. 5-7); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1986, 1988-1989 (sygn. 8-9); inne opracowania statystyczne z lat 1980-1983 (sygn. 10-13); tezy kontrolne i inne wytyczne w sprawach kontroli, inspekcji i lustracji - wyniki kontroli kompleksowych z lat 1987-1988 (sygn. 14); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1982-1983, 1985-1988 (sygn. 15-20); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1985-1989 (sygn. 21-22); realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1985-1990 (sygn. 23-25)

Dzieje twórcy:

Urząd Gminy w Dorohusku, powiat chełmski, województwo lubelskie, powstał w 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. W 1975 r. urząd wszedł w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja urzędu gminy jako jednostki administracji państwowej. Siedziba urzędu gminy mieściła się w Dorohusku. Status prawny – administracja ogólna. Urząd gminy został powołany do wykonywania zadań gminy, jako jednostka wykonawcza naczelnika gminy w zakresie załatwiania spraw należących do poszczególnych dziedzin administracji państwowej. Działał on zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami władz nadrzędnych, uchwałami gminnej rady narodowej i zarządzeniami naczelnika gminy. Urzędem kierował naczelnik gminy. Statut organizacyjny szczegółowo określał podział i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych (stanowisk pracy) wchodzących w skład biura, gminnej służby rolnej i urzędu stanu cywilnego stanowiących łącznie urząd gminy.

Daty skrajne:

1980-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1980-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak