Akta gminy Biszcza

Sygnatura
37/18/0
Daty skrajne
1919-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne (sygn.1), sprawy osobowe (sygn. 2-3), sprawy osobowe, protokoły wyborcze przy wyborze radnych gromadzkich (sygn. 4), protokoły posiedzeń Rady Gminnej (sygn. 5), protokoły zebrań gminnych (sygn. 6), protokoły Gminnych Komitetów Społecznych (sygn. 7), protokoły sesji sołtysów (sygn. 8), protokoły i uchwały zebrań wiejskich (sygn. 9-17), budżet (sygn. 18-31), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 32-34), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 35-37), księga dochodów budżetowych (sygn. 38), księga wydatków budżetowych (sygn. 39), dzienniku główna (sygn. 40-44), księga kasowa (sygn. 45), księga sum przechodnich (sygn. 46), spis inwentarza ruchomego i nieruchomego (sygn. 47), księgi wykonania i wymiaru świadczeń w naturze (sygn. 48-49), dochody gminy - wykazy płatników podatku gruntowego (sygn. 50), rejestr podatkowy (sygn. 51), wyciąg z rejestru wymiarowego podatku gruntowego (sygn. 52), kontrola rozkładu podatków (sygn. 53-55), księgi biercze podatków (sygn. 56-60), rachunki wpływów podatku gruntowego i dodatku wojennego (sygn. 61), księga biercza podatku od psów (sygn. 62), kontrola dróg i mostów (sygn. 63), rolnictwo - wykaz właścicieli posiadających grunta serwitutowe (sygn. 64), spis zwierząt gospodarskich (sygn. 66), zestawienie statystyczne stanu rolnictwa i wyżywienia (sygn. 67), wykaz wyznaczonego kontyngentu mleka - listy imienne właścicieli krów (sygn. 68), spis użytków rolnych (sygn. 69), spisy wyborców do sejmu (sygn. 70-72), akta stanu cywilnego - sprawy wyznaniowe (sygn. 73), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 74-78), sprawy budowlane i odbudowy - podania o pozwolenie na budowę (sygn. 79), rejestry kar nakładanych przez wójta i osób odbywających karę (sygn. 80-83), nakazy karna na podstawie doniesień policji (sygn. 84), sprawy sądowe - tytuły wykonawcze, kontrola wyroków sądowych (sygn. 85-89), sprawy organizacyjne (sygn. 90-91), sprawy osobowe (sygn. 92), protokoły zebrań i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej (sygn. 93-101), protokoły i plany pracy Komisji (sygn. 102-103), protokóły sesji sołtysów (sygn.104-105), kontrole (sygn.106-108), majątek gminy i gromad (sygn. 109-111), budżety (sygn. 112-122), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 123-127), sprawozdania z wykonania budżetu i funduszu płac (sygn. 128-130), sprawy podatku gruntowego (sygn. 131-135), księga biercza danin komunalnych (sygn. 136), drogi i place publiczne (sygn. 137-140), rolnictwo - sprawy obowiązkowych dostaw, poszukiwania stonki ziemniaczanej, wykazy gospodarstw, spisy użytków rolnych i zasiewów (sygn. 141-149), przemysł i handel (sygn. 150), oświata, kultura i sztuka (sygn.151-153), sprawy wyborów do Sejmu (sygn. 154-155), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 156-159), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 160), zbiórki pierwszomajowe (sygn. 161), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 162-164), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 166-167), skargi i zażalenia (sygn. 168-169), sprawy odbudowy Warszawy (sygn. 170).

Dzieje twórcy:

Gmina Biszcza w powiecie biłgorajskim była w latach 1919-1939 jednostką podziału terytorialnego, której organy wypełniały zadania samorządu i funkcje zlecone przez państwo z zakresu administracji. Dla byłego zaboru rosyjskiego posiadał moc ukaz z 19 lutego/2 marca 1864 r. uzupełniony dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. (Dz. Praw Nr 18, poz. 48, 1918). Organami administracji gminnej były: Zgromadzenie Gminne, Rada Gminna, wójt gminy oraz sołtysi. Do kompetencji Zgromadzenia gminnego należało m.in.: wybór wójta, członków Rady, uchwalanie budżetu gminy. Rada gminna miała przygotowywać wnioski i projekt budżetu na Zgromadzenie, zawiadywać nieruchomościami i funduszami należącymi do gminy, nadzorować i kierować instytucjami i zakładami gminnymi, kontrolować urzędników gminnych, kontrolować działalność wójta. Gmina była podzielona na gromady, które podlegały gminie i nie stanowiły odrębnych jednostek administracyjnych. Ustawa z 23 marca 1933 r. "O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 35 poz. 294, 1933) zniosła Zgromadzenie Gminne i przeniosła dużą część jego uprawnień na Radę (wybór wójta, zastępców, ustalanie budżetu gminy). Część zadań i uprawnień Rady przeniesiono na nowoutworzony organ władzy wykonawczej - Zarząd Gminny. W 1939 r. na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. "O zarządzie gmin polskich" gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelką władzę w gminie przelano na wójta. Był on przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w gminie i odpowiedzialny za gospodarkę finansowa gminy. Wójta powoływał Starosta (Kreishauptmann) po zatwierdzeniu przez Szefa Okręgu. Po wyzwoleniu powołano do życia Rady Narodowe. Powstały one na mocy statutu z 1 stycznia 1944 r., działały na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. "O organizacji i zakresie działalności zarządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 14 poz. 74 , 1944). Istniały rady narodowe wojewódzkie, miejskie i gminne z Krajową Radą Narodową na czele. W skład Gminnej Rady Narodowej wchodzili: członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem ustaw, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, gospodarczych, związków zawodowych, instytucji oświatowych, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojskowości, nauki , pracy społecznej, przedstawiciele gromad. W okresie 1944-1950 istniały dwa organy wybierane przez Radę Gminną: Zarząd Gminny i Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Prezydium było organem reprezentującym gminę oraz kontrolnym nad działalnością organów podległych gminie, zaś Zarząd Gminy był organem wykonawczym Rady pod kierownictwem Wójta, jako przełożonego gminy i kierownika Urzędu. Zadania Rady Narodowej to planowanie działalności publicznej, ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola i powoływanie organów wykonawczych, zawierania umów w sprawie obciążania majątku nieruchomego gminy. Początkowo biura Zarządu Gminy dzieliły się na 4 referaty. Uchwałą z 13 kwietnia 1948 r. Lubelski Wydział Wojewódzki wydał instrukcję organizacyjną dla biur Zarządów Gminnych, w której wprowadził podział na sześć referatów: ogólno-organizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej, administracyjny, ewidencji i ruchu ludności, urzędu stanu cywilnego. W dniu 20 marca 1950 weszła w życie ustawa "O terenowych organach jednolitej władzy państwowej" (Dz. U. Nr 14 poz. 130, 1950). Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach. Jako takie kierowały działalnością gospodarczą, społeczną, kulturalną, miały zapewniać porządek i bezpieczeństwo, wydawać przepisy prawne, stanowić o terenowych podatkach, wykonywać kontrolę działalności urzędów, przedsiębiorstw i instytucji na podległym terenie. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium. Prezydium miało sprawować wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej na podległym terenie oraz wykonywać uchwały Rady. Zwierzchni nadzór nad Gminną Radą Narodową sprawowała Rada Powiatowa (Dz. Urz. WRN w Lublinie Nr 3, poz. 7, 1953). Gminne rady narodowe zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191). Siedziba mieściła się w Biszczy. Obszar gminy Biszcza obejmował w 1952 r. gromady: Biszcza cz. I i II, Borki, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Wólka Biska (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953).

Daty skrajne:

1919-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

170

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

170

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak