Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3452/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1456

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1821, 1823, 1825-1830, 1833, 1835-1874, małżeństwa za lata 1818-1821, 1823, 1825-1830, 1833, 1835-1866, 1868-1873, zgony za lata 1818-1821, 1823, 1825-1830, 1833, 1835-1873 oraz dowody do małżeństw za lata 1808-1810, 1812-1813, 1815-1816

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1810, 1812-1812, 1815-1816, 1818-1821, 1823-1823, 1825-1830, 1833-1833, 1835-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogrzybowo (pow. odolanowski)-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

101

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

94

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Tak 7 j.a.

W zespole zmikrofilmowano 94 j.a. o sygn.: 1-22 (nr O: 18263-18284), 23 (nr O 18284a), 24 (nr O 18284b), 25-70 (nr O: 18285-18330), 71-94 (nr O: 43959-43982)