Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku

Sygnatura
37/2/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 9-11), ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji (sygn. 12-16), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 17-23), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 24-29), protokoły z posiedzeń PRN (sygn. 30-36), protokoły z posiedzeń plenarnych PRN (sygn. 37-42), działalność komisji (sygn. 43-120), sprawy społeczno - organizacyjne (sygn. 121-122), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 123-126), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 127-225), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 226-229), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 230-233), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 234-238), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 239-240), sprawy różne (sygn. 241-250), sprawy poufne (sygn. 251), sprawozdania (sygn. 252-257).

Dzieje twórcy:

Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku została wyłoniona w okresie okupacji, w warunkach konspiracyjnych 30 kwietnia 1944 r. we wsi Rzeczyca Ziemiańska. Przewodniczącym PRN został Franciszek Ojak. Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe Rada była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu kraśnickiego. Od 28 lipca 1944 r. siedziba Powiatowej Rady Narodowej mieściła się w Kraśniku, powiat kraśnicki (do 1945 r. janowski) był terenem działania. Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określały ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Do kompetencji Rady należało ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, powoływanie samorządowych organów wykonawczych oraz zawieranie umów w sprawach pożyczek. Ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. Radzie przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty. PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: Prezydium (kierujące pracą Rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona radnych w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań. Działalność PRN w Kraśniku zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130).

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

257

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

257

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak