Koniński Zarząd Powiatowy

Sygnatura
54/2/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część 1, sygn. 1-9. Sprawy podatków i opłat targowych, Straży Ziemskiej, bilans dochodów i rozchodów rady powiatu. Część 2, sygn. 10-62. Wydział Ogólny: orzeczenia zebrań gminnych, przyjęcia, przeniesienia i zwolnienia urzędników oraz przyznawanie im wynagrodzeń, utworzenie kasy pożyczkowej, spis ludności wyznania prawosławnego z 1888 r., wykazy cen na targowiskach, spis powszechny ludności Cesarstwa – arkusze spisowe poszczególnych wsi. Wydział Administracyjny: korespondencja i zarządzenia w sprawach podatkowych, opłat drogowych i dzierżaw. Wydział Wojskowo-Policyjny: korespondencja w sprawach poszukiwań i nadzoru nad ludnością, przesiedleń, mianowania urzędników, poboru do wojska oraz ewidencji ludności. [Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1969 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006]

Dzieje twórcy:

Z początkiem 1867 r. , na podstawie ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego, wprowadzono na terenie Królestwa Polskiego nowy podział administracyjny oraz reorganizację władz administracyjnych. Powołano 10 nowych guberni oraz 85 powiatów, w tym gubernię kaliską i wchodzący w jej skład powiat koniński obejmujący miasta: Konin, Golina, Rychwał, Ślesin, Tuliszków, Władysławów (wszystkie miasta z wyjątkiem Konina w 1870 r. utraciły prawa miejskie i zostały przekształcone w osady) oraz gminy wiejskie: Brzeźno, Dąbroszyn, Golina, Gosławice, Kramsk, Piorunów, Russocice, Rzgów, Stare Miasto, Sławoszewek, Tuliszków, Wysokie. Powiatem konińskim zarządzał, podległy bezpośrednio gubernatorowi kaliskiemu i rządowi gubernialnemu w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Konińskiego wraz z Zarządem Powiatowym Konińskim. Siedziba urzędowa Naczelnika i Zarządu znajdowała się w mieście Konin. Do zadań Naczelnika należało: dbanie o zachowanie ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i należytym załatwianiem spraw w urzędach i zakładach pozostających pod jego nadzorem, rewizja magistratów, urzędów gminnych i zakładów publicznych. Naczelnikowi podlegała również straż ziemska w powiecie. Do pomocy Naczelnikowi ustanowiono dwóch pomocników - jeden do spraw administracyjnych, drugi do spraw policyjnych, będący równocześnie naczelnikiem straży ziemskiej. W skład Zarządu wchodził Naczelnik (jako jego przewodniczący) dwaj jego pomocnicy, lekarz powiatowy i architekt (lub inżynier) powiatowy. Do zadań Zarządu należały sprawy o charakterze administracyjno-policyjnym, niezastrzeżone do osobistej decyzji Naczelnika. Obsługę kancelaryjną Naczelnika i Zarządu zapewniało Biuro Zarządu Powiatowego składające się z: Oddziału Ogólnego, Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego (Administracyjnego) oraz Oddziału Wojskowo-Policyjnego. Oddziałem Ogólnym kierował sekretarz Zarządu, Oddziałem Administracyjnym pomocnik Naczelnika ds. administracyjnych natomiast Oddziałem Wojskowo-Policyjnym pomocnik Naczelnika ds. policyjnych. Do Oddziału Ogólnego należały sprawy ogólnego zarządu, w szczególności: ogłaszania praw, powoływania, odwoływanie i pociągania do odpowiedzialności urzędników, zmiany granic powiatu, wyżywienia ludności, sprawozdawczości, wykonania wyroków sądów, zarządu gminnego. Oddział Administracyjny załatwiał sprawy dotyczące administracji i gospodarki powiatu, w szczególności: przemysłu, handlu i rzemiosła, zarządu miejskiego, zarządu ubezpieczeń, drogowe, skarbowe, wydawania koncesji na prowadzenie przemysłu, handlu i rzemiosła. Natomiast Oddział Wojskowo-Policyjny załatwiał sprawy: dostarczania podwód i kwater dla wojska, udzielania pomocy materialnej dymisjonowanym wojskowym i ich rodzinom, poboru do wojska, tajne, nadzoru nad prowadzeniem ksiąg ludności, zarządu nad więzieniami i aresztami, lekarsko-policyjne, celne i graniczne. W czasie pierwszej wojny światowej, przed zajęciem powiatu konińskiego przez wojska niemieckie, Naczelnik i Zarząd zostali ewakuowani w głąb Rosji, gdzie zakończyli działalność. [Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1969 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006]

Daty skrajne:

[1866] 1867-1911

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Конинское Уездное Управленіе

Daty:

1866-1911.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Koninskoe Uezdnoe Uprawlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak cz. 1 - sygn. 1-9, cz. 2 - sygn. 10-62

Inwentarz książkowy, cz. 1 oprac. J.Bobińska, Konin 1969, cz. 2 oprac. AP Łódź (przed 1977 r.)..