Turecki Zarząd Powiatowy

Sygnatura
54/4/0
Daty skrajne
[1865] 1867-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część 1, sygn. 1-3. Okólniki i zarządzenia własne, sprawy podatkowe, budowa rzeźni w Turku. Część 2, sygn. 4-53: Wydział Administracyjny: opinie o ziemianach, deklaracje o jakości ziemi i wielkości gospodarstw ziemiańskich oraz spisy osad włościańskich wraz z wykazami ilości i jakości gruntów folwarcznych prowadzone odrębnie dla każdej gminy, zarządzenia władz zwierzchnich głównie w kwestiach podatkowych, budżetowych i ubezpieczeniowych, rejestry podatków podymnego i gruntowego oraz budżety Zarządu. Wydział Wojskowo-Policyjny: raport dotyczący rozboju, wykaz lasów stanowiących własność chłopską, zarządzenia i raporty w sprawie mobilizacji, księgi ludności stałej poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy Goszczanów (1876-1879): Borek, Broniawy, Ciepielew, Gawłowice, Moskurnia, Poniatówek, Poradzew, Poprężniki, Rzężawy, Sulmów, Trzebienie. [Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006]

Dzieje twórcy:

Z początkiem 1867 r. , na podstawie ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego, wprowadzono na terenie Królestwa Polskiego nowy podział administracyjny oraz reorganizację władz administracyjnych. Powołano 10 nowych guberni oraz 85 powiatów, w tym gubernię kaliską i wchodzący w jej skład powiat turecki obejmujący miasta: Turek, Dobra, Uniejów, Warta (wszystkie miasta z wyjątkiem Turku w 1870 r. utraciły prawa miejskie i zostały przekształcone w osady) oraz gminy wiejskie: Bartochów, Biernacie, Goszczanów, Grzybki, Kościenica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niemysłów, Niewiesz, Ostrów Warcki, Pęcherzew, Piekary, Piętno, Skarżyn, Skotniki, Strzałków, Tokary, Wichertów, Wola Świnicka, Zelgoszcz. Powiatem tureckim zarządzał, podległy bezpośrednio gubernatorowi kaliskiemu i rządowi gubernialnemu w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Tureckiego wraz z Zarządem Powiatowym Tureckim. Siedziba urzędowa Naczelnika i Zarządu znajdowała się w mieście Turek. Do zadań Naczelnika należało: dbanie o zachowanie ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i należytym załatwianiem spraw w urzędach i zakładach pozostających pod jego nadzorem, rewizja magistratów, urzędów gminnych i zakładów publicznych. Naczelnikowi podlegała również straż ziemska w powiecie. Do pomocy Naczelnikowi ustanowiono dwóch pomocników - jeden do spraw administracyjnych, drugi do spraw policyjnych, będący równocześnie naczelnikiem straży ziemskiej. W skład Zarządu wchodził Naczelnik (jako jego przewodniczący) dwaj jego pomocnicy, lekarz powiatowy i architekt (lub inżynier) powiatowy. Do zadań Zarządu należały sprawy o charakterze administracyjno-policyjnym, niezastrzeżone do osobistej decyzji Naczelnika. Obsługę kancelaryjną Naczelnika i Zarządu zapewniało Biuro Zarządu Powiatowego składające się z: Oddziału Ogólnego, Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego (Administracyjnego) oraz Oddziału Wojskowo-Policyjnego. Oddziałem Ogólnym kierował sekretarz Zarządu, Oddziałem Administracyjnym pomocnik Naczelnika ds. administracyjnych natomiast Oddziałem Wojskowo-Policyjnym pomocnik Naczelnika ds. policyjnych. Do Oddziału Ogólnego należały sprawy ogólnego zarządu, w szczególności: ogłaszania praw, powoływania, odwoływanie i pociągania do odpowiedzialności urzędników, zmiany granic powiatu, wyżywienia ludności, sprawozdawczości, wykonania wyroków sądów, zarządu gminnego. Oddział Administracyjny załatwiał sprawy dotyczące administracji i gospodarki powiatu, w szczególności: przemysłu, handlu i rzemiosła, zarządu miejskiego, zarządu ubezpieczeń, drogowe, skarbowe, wydawania koncesji na prowadzenie przemysłu, handlu i rzemiosła. Natomiast Oddział Wojskowo-Policyjny załatwiał sprawy: dostarczania podwód i kwater dla wojska, udzielania pomocy materialnej dymisjonowanym wojskowym i ich rodzinom, poboru do wojska, tajne, nadzoru nad prowadzeniem ksiąg ludności, zarządu nad więzieniami i aresztami, lekarsko-policyjne, celne i graniczne. W czasie pierwszej wojny światowej, przed zajęciem powiatu tureckiego przez wojska niemieckie, Naczelnik i Zarząd zostali ewakuowani w głąb Rosji, gdzie zakończyli działalność. [Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006]

Daty skrajne:

[1865] 1867-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Турекское Уездное Управленіе

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Turekskoe Uezdnoe Uprawlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak cz. 1 - sygn. 1-3, cz. 2 - sygn. 4-52

Inwentarz książkowy, cz. 1 oprac. J.Bobińska, Konin 1968, cz. 2 oprac. AP Łódź (przed 1973 r.)..