Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim

Sygnatura
37/219/0
Daty skrajne
1956-1967
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni w postaci protokołów z walnych zgromadzeń z lat 1956-1959 (sygn. 1). Kolejną grupę stanowią akta organizacyjne z lat 1956-1964 (sygn. 2-3). Znaczącą część zespołu, obrazującą funkcjonowanie spółdzielni reprezentuje dokumentacja finansową w postaci planów bilansów rocznych i sprawozdań finansowych za lata 1956-1973 (sygn. 4-14), protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1958-1959 (sygn. 15). Ostatnią grupę akt stanowią listy płac pracowników umysłowych (sygn. 16).

Dzieje twórcy:

Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim zorganizowana była na podstawie ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. , która precyzowała pojęcie spółdzielni, nadawała jej formę prawną, określała cele i zadania, podawała organizację spółdzielni i jej władz. Według w/w ustawy spółdzielnia stawała się osobą prawną po zarejestrowaniu statutu w sądzie i złożeniu protokółu z walnego zgromadzenia członków (minimum 10 członków) i z zebrania rady nadzorczej, na którym dokonano wyboru zarządu spółdzielni. Odtąd spółdzielnia mogła nabywać i sprzedawać wszelki majątek, zaciągać zobowiązania, uważało się ją za handlującego w rozumieniu prawa handlowego . Naczelną organizacją ruchu spółdzielczego w Polsce był wówczas Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. Jednostką organizacyjną bezpośrednio nadrzędną dla Spółdzielni w Opolu Lubelskim był Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Lublinie. Władzami spółdzielni było Walne Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza i Zarząd. Kierownictwo spółdzielni sprawował Zarząd zaś Rada Nadzorcza była organem doradczym, koordynującym i kontrolującym pracę Zarządu. Największe uprawnienia posiadało Walne Zgromadzenie członków, które wybierało Radę Nadzorczą, a ta z kolei Zarząd. Zwyczajne walne zgromadzenie miało być zwoływane dwa razy do roku a nadzwyczajne w miarę potrzeby na polecenie centrali, właściwego związku branżowego bądź komisji rewizyjnej. Zgromadzenie wybierało i odwoływało w drodze tajnego głosowania członków rady nadzorczej oraz ich zastępców. Komisja rewizyjna była organem kontrolującym działalność spółdzielni i składała się z trzech do siedmiu członków. Rada nadzorcza, która zastąpiła komisję, składała się z 5 do 15 członków. Do zadań rady należało m.in. wybieranie i odwoływanie przewodniczącego i członków zarządu oraz zatwierdzanie jego decyzji. Zarząd był organem wykonawczym spółdzielni, reprezentował ją i kierował bezpośrednio jej działalnością. 24 stycznia 1956 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków założycieli Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim podczas którego wybrano Radę Nadzorczą a ta z kolei Zarząd Spółdzielni w składzie: Eugeniusz Kaczmarek – przewodniczący, Stefan Samson – II członek Zarządu, Tadeusz Rupnik – III członek Zarządu . 21 kwietnia 1956 roku Sąd Powiatowy w Lublinie Wydział Ksiąg Publicznych wpisał do rejestru spółdzielni pod nr rejestru 2316 Spółdzielnię Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim. Siedziba spółdzielni mieściła się w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 22. Teren jej działalności obejmował powiat opolski i bełżycki . Celem Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim było: - organizowanie i prowadzenie w ramach Narodowego Planu Gospodarczego zakładów wytwórczych i usługowych w zakresie usług budowlanych, - realizacja zadań, wynikających z zatwierdzonych planów gospodarczych i planów prac samorządowo - społecznych, socjalno- bytowych i kulturalno – oświatowych, - zaspokajania miejscowych potrzeb mas pracujących miast i wsi w zakresie produkcji drobnotowarowej i usług, - podnoszenia jakości produkcji i usług, przy równoczesnym obniżaniu kosztów własnych, - aktywizacja miejscowych rezerw robotniczych, - zarobkowe zatrudnianie członków we wspólnych zakładach lub też chałupniczo, - doskonalenie zawodowe swych członków poprzez podnoszenie ich dobrobytu , poziomu kulturalnego i świadomości polityczno – społecznej, - zaspokajanie potrzeb socjalno- bytowych swych członków i ich rodzin . Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 1958 r. zmieniono dotychczasową nazwę „Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim” na „Spółdzielnia Pracy Robót Budowlanych, Inżynieryjnych i Prefabrykacji w Opolu Lubelskim” , jednak, jak wynika z pieczątek używanych przez Spółdzielnię, nowa nazwa nie była używana. 7 listopada 1958 r. Sąd Powiatowy w Lublinie zatwierdził zmiany w statucie Spółdzielni, uwzględniając w zakresie działalności produkcję prefabrykatów budowlanych oraz roboty budowlane i inżynieryjne . Sąd Powiatowy w Lublinie 12 maja 1959 r. dokonał zmiany w Rejestrze Sądowym w związku z powołaniem nowego Zarządu w osobach: Ostrowski Bolesław – prezes Zarządu, Kątny Henryk – II członek Zarządu, Kaczmarek Eugeniusz – III członek Zarządu . W dniu 3 sierpnia 1959 r. wpłynął do Sądu Powiatowego w Lublinie wniosek o ogłoszenie upadłości Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim. Spowodowane to było trudnościami finansowymi . W dniu 27 czerwca 1960 r. Sąd Powiatowy w Opolu Lubelskim ogłosił upadłość Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim wyznaczając na Sędziego Komisarza Sędziego Sądu Powiatowego w Opolu Lubelskim Janinę Kupis oraz Syndyka Masy Upadłościowej w osobie Piotra Wójcika . Postępowanie upadłościowe byłej Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim zostało zakończone Postanowieniem Sądu Powiatowego w Opolu Lubelskim dnia 30 września 1967r.

Daty skrajne:

1956-1967

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1956-1967.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak