Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Opolu Lubelskim

Sygnatura
37/220/0
Daty skrajne
1955-1962 [1963]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni w postaci protokołów z posiedzeń walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu z lat 1955-1957 (sygn. 1-3). Kolejną grupę stanowią akta organizacyjne: statuty i akta rejestracyjne z lat 1955-1956 (sygn. 4), księga udziałowców spółdzielni z roku 1955 (sygn. 5), deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1955-1956 (sygn. 6) oraz akta dotyczące likwidacji spółdzielni z lat 1957-1963 (sygn. 7-9). Informacje o prosperowaniu spółdzielni przedstawiają plany i sprawozdania dotyczące jej działalności za lata 1955-1957 (sygn. 10), protokoły kontroli zewnętrznych i lustracji z lat 1955-1957 (sygn. 11), akta dotyczące zobowiązań finansowych wobec spółdzielni z lat 1955-1957 (sygn. 12) oraz sprawozdania finansowe z lat 1955-1957 (sygn. 13)

Dzieje twórcy:

Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Opolu Lubelskim zorganizowana była na podstawie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach. Naczelną organizacją ruchu spółdzielczego w Polsce był wówczas Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. Organami spółdzielni były: walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Zgromadzenie wybierało i odwoływało w drodze tajnego głosowania członków Rady Nadzorczej oraz ich zastępców. Rada nadzorcza była organem kontrolującym działalność spółdzielni. Do zadań rady należało m.in. wybieranie i odwoływanie przewodniczącego i członków zarządu oraz zatwierdzanie jego decyzji. Zarząd był organem wykonawczym spółdzielni, reprezentował ją i kierował bezpośrednio jej działalnością. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego w Lublinie w dnia 25 maja 1955 r. zarząd spółdzielni stanowili Paweł Gołofit jako przewodniczący oraz Kazimierz Michalczewski i Edward Łopacki jako członkowie. W walnym zgromadzeniu organizacyjnym w dniu 27 maja 1955 roku wzięło udział 19 członków. Zgodnie ze statutem, zatwierdzonym przez Sąd Powiatowy w Lublinie w dniu 25 maja 1955 r,. celem spółdzielni było organizowanie i prowadzenie w ramach narodowego planu gospodarczego zakładów wytwórczych i usługowych w zakresie usług różnych branż. Siedziba spółdzielni mieściła się w Opolu Lubelskim. Teren jej działalności obejmował powiat opolski. Spółdzielnia w Opolu Lubelskim była członkiem Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy oraz Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy. Na mocy uchwał walnych zgromadzeń z dnia 10 i 24 lutego 1957 r. Sąd Powiatowy w Lublinie postanowieniem z dnia 4 kwietnia 1957 r. postawił spółdzielnię w stan likwidacji. Na likwidatora wyznaczono Mieczysława Radomskiego. Sąd Powiatowy w Lublinie postanowieniem z dnia 10 sierpnia 1962 roku zarejestrował wykreślenie Powiatowej Wielobranżowej Spółdzielni Pracy Usług Rzemieślniczych w Opolu z rejestru spółdzielni.

Daty skrajne:

1955-1962 [1963]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak