Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy "Jedność" w Chodlu

Sygnatura
37/221/0
Daty skrajne
1950-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni: protokoły walnych zgromadzeń, posiedzeń komisji rewizyjnej i rady nadzorczej, zarządu oraz narad pracowników spółdzielni z lat 1950-1956 (sygn. 1-7); Akta erekcyjne- statuty i akta rejestracyjne z lat 1950-1956 (sygn. 8), rejestr członków spółdzielni z lat 1950-1954 (sygn. 9), księga udziałowców spółdzielni z lat 1950-1956 (sygn. 10), akta dotyczące likwidacji spółdzielni z lat 1956-1959 (sygn. 11-12); plany techniczno-przemysłowo-finansowe na lata 1950-1956 (sygn. 13-16), dokumentację finansową w postaci bilansów rocznych z lat 1950-1956 (sygn. 17), protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1951-1957 (sygn. 18), dokumentację spraw sądowych dotyczących finansów z lat 1954-1958 (sygn. 19-20) oraz materiały dotyczące pracowników spółdzielni- arkusze ewidencyjne, akta osobowe z lat 1950-1956 i listy płac pracowników administracyjnych i fizycznych z lat 1954-1956 (sygn. 21-70)

Dzieje twórcy:

Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy „Jedność” w Chodlu zorganizowana była na podstawie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach. Naczelną organizacją ruchu spółdzielczego w Polsce był Centralny Związek Spółdzielczy. Organami spółdzielni były: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna zastąpiona w 1952 r. przez radę nadzorczą oraz zarząd. Zwyczajne walne zgromadzenie miało być zwoływane dwa razy do roku a nadzwyczajne w miarę potrzeby na polecenie centrali, właściwego związku branżowego bądź komisji rewizyjnej. Zgromadzenie wybierało i odwoływało w drodze tajnego głosowania członków Rady Nadzorczej oraz ich zastępców. Komisja rewizyjna byłą organem kontrolującym działalność spółdzielni i składała się z trzech do siedmiu członków. Rada nadzorcza, która zastąpiła komisję, składała się z 5 do 15 członków. Do zadań rady należało m.in. wybieranie i odwoływanie przewodniczącego i członków zarządu oraz zatwierdzanie jego decyzji. Zarząd był organem wykonawczym spółdzielni, reprezentował ją i kierował bezpośrednio jej działalnością. W walnym zgromadzeniu organizacyjnym w dniu 27 maja 1950 roku wzięło udział 18 członków. Podczas spotkania wybrano komisję rewizyjną i zarząd oraz przyjęto regulamin i statut spółdzielni. . Zgodnie ze statutem, zatwierdzonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 23 sierpnia 1950 r,. celem spółdzielni była produkcja wyrobów gotowych, reperacja i prace nakładcze. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chodlu przy ulicy Rynek 30 w gminie Chodel w powiecie lubelskim. Teren jej działalności według statutu z 1950 roku obejmował Bełżyce, Opole, Urzędów i gminę Chodel. Nowy statut z 1952 r. za teren działalności spółdzielni przyjął powiat lubelski, puławski i kraśnicki. Spółdzielnia w Chodlu została członkiem Centralnego Związku Spółdzielczego, Związku Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych oraz Związku Branżowego Spółdzielni Skórzanych w Lublinie. Zadaniem spółdzielni w świetle nowych przepisów miało być organizowanie i prowadzenie w ramach planu gospodarczego zakładów wytwórczych i usługowych w zakresie robót masowych, miarowych i reperacji. W dniu 4 sierpnia 1956 r. podczas walnego nadzwyczajnego zebrania przyjęto uchwałę o likwidacji spółdzielni. Spowodowane to było trudnościami finansowymi oraz wstrzymaniem dostarczania surowca do produkcji i reperacji obuwia. Od tego momentu spółdzielnia była w likwidacji. Na mocy protokołu walnego zgromadzenia z dnia 17 grudnia 1958 r. Sąd Powiatowy w Lublinie postanowieniem z dnia 13 lutego 1959 roku skreślił Spółdzielnię Pracy Szewców i Cholewkarzy „Jedność” w Chodlu z rejestru spółdzielni.

Daty skrajne:

1950-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

70

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

70

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak