Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Bełżycach

Sygnatura
37/222/0
Daty skrajne
1973-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole znajdują się akta organizacyjne Powiatowego Zarządu z lat 1973-1974 (sygn. 1), korespondencja w sprawie narad organizowanych przez Wojewódzki Zarząd z roku 1973 (sygn. 2), plany wieloletnie na lata 1971-1990 oraz sprawozdania z ich realizacji za lata 1973-1974 (sygn. 3-6), sprawozdania statystyczne za 1973 r. (sygn. 7), korespondencja dotycząca spraw pracowniczych i ochrony przeciwpożarowej z roku 1973 (sygn. 8), materiały dotyczące zasad pracy i płac z lat (1972) 1973-1974 (sygn. 9-10) oraz akta merytoryczne postaci: dokumentacja projektowo -kosztorysowa robót budowlano - montażowych z lat 1974-1975 (sygn. 11), materiały dotyczące wykonawstwa inwestycji z roku 1974 (sygn. 12), małej retencji wodnej z lat 1973-1974 (sygn. 13), wywłaszczania gruntów na potrzeby inwestycji wodociągowych z roku 1974 (sygn. 14) oraz wspólnot łąkowo - pastwiskowych z lat 1973-1974 (sygn. 15-16), akta w sprawach utrzymania urządzeń zaopatrujących w wodę z lat 1973-1974 (sygn. 17-18), ewidencja urządzeń wodno - melioracyjnych z lat (1972) 1973-1974 (sygn. 19), dokumentacja z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi z lat 1973-1974 (sygn. 20-21) oraz sprawozdania z mandatów karnych z roku 1974 (sygn. 22).

Dzieje twórcy:

Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Bełżycach działał od 15 stycznia 1973 r. na podstawie uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji. Uchwałą Nr 117/362/73 z dnia 31 maja 1973 r. Prezydium PRN w Bełżycach ustaliło organizację i zakres działania Powiatowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji w Bełżycach. Przejął on zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Wodnych Melioracji w Bełżycach oraz Powiatowego Inspektoratu Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę w Bełżycach. Siedziba Powiatowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji (dalej: Powiatowego Zarządu) mieściła się w Bełżycach. Powiatowy Zarząd podlegał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach (dalej: Prezydium PRN w Bełżycach) a od 9 grudnia 1973 r. Urzędowi Powiatowemu w Bełżycach poprzez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu natomiast nadzór merytoryczny sprawował nad nim Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Lublinie. Do zadań Powiatowego Zarządu należało prowadzenie obsługi inwestorskiej oraz planu terenowego w zakresie: budownictwa wodnego, melioracji i zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę. Na czele Powiatowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji stał kierownik. Odpowiadał za jego prawidłowe działanie oraz podejmował decyzje w sprawach personalnych. W skład Powiatowego Zarządu wchodziły sekcje oraz jednoosobowe i wieloosobowe stanowiska pracy. Strukturę wewnętrzną na wniosek kierownika Powiatowego Zarządu zatwierdzał kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach po ustaleniu przyznanej liczby etatów. Od 9 grudnia 1973 r. Powiatowy Zarząd był podporządkowany Naczelnikowi Powiatu jako jednostka organizacyjna nie wchodząca w skład Urzędu Powiatowego. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1974 r. naczelnik powiatu mógł upoważnić kierownika Powiatowego Zarządu do m.in. wydawania decyzji i zgód dotyczących wykonywania melioracji i innych inwestycji w tym zakresie. Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Bełżycach zakończył działalność z dniem 31 maja 1975, kiedy zlikwidowano Urzędy Powiatowe. Na podstawie uchwały nr XX/44/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 grudnia 1975 r. powołano Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach. Sprawy zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodę, konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz inwestycje w tym zakresie weszły w zakres kompetencji Referatu Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Bełżycach oraz innych urzędów miast i gmin, których obszary wchodziły w zakres działalności Powiatowego Zarządu.

Daty skrajne:

1973-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

1. APL O. Kraśnik, Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach. 2. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, nr 1, 1976. 3. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Nr 47, 1973. 4. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Nr 36, 1974. 5. Monitor Polski, Nr 1, 1973.