Akta miasta Wieliczki

Sygnatura
29/117/0
Liczba serii
24
Liczba skanów
0

Zawartość:

A.AKTA STAROPOLSKIE 1393-1788 [1867] I. Dokumenty 1393-1788 [1867] (sygn. 29/117/1-7) II. Księgi 1557-1627 (sygn. 29/117/8-11) III. Akta dot. miasta 1671-1772 (sygn. 29/117/12-17) IV. Akta dot. mieszczan 1614-1788 (sygn. 29/117/18-32) V. Akta szpitala Św. Ducha 1537-1713 (sygn. 29/117/33) VI. Akta cechów 1602-1769 (sygn. 29/117/34) B. MAGISTRAT MIASTA WIELICZKI (Stadtmagistrat in Wieliczka) 1777-1866 I. Księga normaliów 1794-1806 (sygn. 29/117/35) II. Akta sądowe 1777-1795 (sygn. 29/117/36-37) III. Akta i księgi administracji miejskiej 1785-1868 (sygn. 29/117/38-83) C. ZARZĄD MIEJSKI W WIELICZCE [1826] 1867-1939 [1940] I. Dział ogólno-organizacyjny 1848-1939 (sygn. 29/117/84-175, 323-337) II. Dział finansowo-budżetowy 1826-1939 (sygn. 29/117/176-225) III. Dział gospodarki gminnej 1868-1939 (sygn. 29/117/226-243) IV. Dział administracyjny 1867-1940 (sygn. 29/117/244-269) V. Pomoce kancelaryjne 1867-1915 (sygn. 29/117/270-286) VI. Korespondencja 1913 (sygn. 29/117/287) D. ZARZĄD MIEJSKI W WIELICZCE (Stadtverwaltung in Wieliczka) [1914] 1939-1945 I. Dział ogólno-administracyjny 1914-1943 (sygn. 29/117/288-289) II. Dział finansowo-budżetowy 1939-1944 (sygn. 29/117/290-298) III. Dział gospodarki gminnej 1941-1944 (sygn. 29/117/299-300) IV. Dział administracyjny 1940-1945 (sygn. 29/117/301-321) V. Sprawy pracownicze 1924-1941 (sygn. 29/117/322)

Dzieje twórcy:

W dokumentach z XII w. Wieliczka wymieniana jest jako Magnum Sal, po staropolsku Wielika Sól. W XIII w. miasto lokowane wcześniej na prawie frankońskim uzyskało prawo magdeburskie i stało się jednym z największych miast małopolskich. Od końca XIII w. rozpoczęła się systematyczna eksploatacja soli. Żupami zarządzali mianowani przez króla żupnicy. Ordynacja królewska czyli ”Porządek górniczy” regulowała prawa i obowiązki górników. Początkowo miastem rządzili wójtowie, z czasem nastąpił podział władzy pomiędzy ławę z wójtem na czele, a radę mianowaną przez podkomorzego królewskiego. Od XVII w. urząd radziecki i gmina wybierały wójta, ławników i komisarzy skarbowych. Miasto, początkowo wielu narodowości - w XVI w. starało się ograniczać osiedlanie w Żydów i Niemców. Najazd szwedzki 1655 r., wojny i pożary w XVII-XVIII. zapoczątkowały upadek miasta. W 1772 r. Wieliczka znalazła się pod zaborem austriackim. Od 1867 r., jako miasto powiatowe zaczęła się rozrastać terytorialnie. W 1910 r. liczyła 7100 mieszkańców, w 1939 r. - 11600 mieszkańców.

Daty skrajne:

1393 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1393-1393, 1393-1393, 1423-1423, 1423-1423, 1537-1945, 1537-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

337

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

322

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

Zespół w Oddziale III.