Naczelny Komitet Narodowy

Sygnatura
29/530/0
Daty skrajne
[1911] 1914 - 1923 [1930]
Liczba serii
116
Liczba skanów
357592

Zawartość:

1. Prezydium (Sekretariat Generalny, Biuro Prezydialne - organizacja, skład osobowy, Wiedeńskie Koło Polskie, archiwum i biblioteka, materiały prasowe, akcja polityczna za granicą, stosunki polityczne i gospodarcze w kraju, stosunek do państw ościennych, prasa: „Polnische Nachrichten”, „Polen”) 1914-1921 (sygn. NKN 1-215, 613-618, 620-626, 626a, 627-655, 835, 946) 2. Departament Wojskowy (organizacja, sprawozdania, rozkazy, obchody i uroczystości, przesilenie wewnętrzne w 1916 r., sprawa Sieroszewski-Sikorski, zjazdy delegatów Galicji i Śląska, okupacja rosyjska w Galicji, komisariaty i delegatury departamentu wojskowego w Galicji, w Bernie Morawskim, w Opawie, w Wiedniu; koła „Pracy Narodowej”, wywiad wojskowy, werbunek, warsztaty i zakłady wojskowe, szpital wojskowy, poczta polowa, biuro prasowe, redakcja „Wiadomości Polskich” i „Dziennika Narodowego”; Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy; proces w Marmaros-Sziget) 1914-1918 (sygn. NKN 216-485, 656-721) 3. Departament Organizacyjny (organizacja, sprawozdania, protokoły posiedzeń, korespondencja, Główna Składnica Wydawnictw, rocznice narodowe, powiatowe komitety narodowe w Galicji, Komitet Bezpartyjny w Budapeszcie, tarcze legionowe, Kolumna Legionów, Liga Kobiet NKN) 1914-1918 (sygn. NKN 486-530, 722-732) 4. Departament Skarbowy (organizacja, korespondencja, odznaki NKN, księgowość, budżet, składki i dary społeczne, opieka nad rodzinami legionistów, Skarb Wojenny Polskich Legionów, Centralne Biuro Wydawnictw NKN, komisja rewizyjna) 1914-1919 (sygn. NKN 531-558, 560-564, 733-777) 5. Departament Opieki (organizacja, statuty, regulaminy, preliminarze i zamknięcia rachunkowe, Biuro Pośrednictwa Pracy, tydzień opieki legionowej, oddziały Departamentu w Zakopanem i we Wiedniu, oddział zasiłkowy) 1916-1918 (sygn. NKN 565-577, 778-798) 6. Komitety: - Centralny Komitet Gwiazdkowy (organizacja, sprawozdania, korespondencja, księgowość) 1914-1917 (sygn. NKN 578, 799-801) - Naczelny Komitet Opieki we Wiedniu (schroniska, sanatorium w Zakopanem, pośrednictwo pracy, sprawozdania z działalności) 1915-1916 (sygn. NKN 579-583, 802-804) - Komitet Opieki nad Jeńcami Wojennymi (organizacja, raporty sytuacyjne o obozach jenieckich, wykazy obozów, spisy jeńców, polscy jeńcy w Turcji, podania o zwolnienia z obozów, obóz internowanych, tygodnik obozowy „Jeniec”) 1915-1919 (sygn. NKN 584-600, 805-814) - Gospoda Legionistów we Wiedniu (sekcja informacyjne, sekcja Porady Prawnej, księgi kasowe, księga pamiątkowa) 1915-1916 (sygn. NKN 601-602, 815-822) - Komitet Opieki nad Dziećmi Ewakuowanymi (protokoły posiedzeń) 1916-1917 (sygn. NKN 603) - Dom Opieki nad byłymi legionistami we Wiedniu (księga kasowa) 1915-1917 (sygn. NKN 823) - Komitet Opieki nad Internowanymi i zwolnionymi legionistami (protokoły posiedzeń, sprawozdania, księgi kasowe) 1917-1918 (sygn. 604, 824-826) - Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Byłych Członków Legionów Polskich (pośrednictwo pracy, biuro informacyjne, księgowość) 1918 (sygn. NKN 605, 827-833) - Towarzystwo Opieki Legionowej (organizacja, księgowość) 1917-1920 (sygn. NKN 606, 834) 7. Zbiory (fotografie legionowe, album fotograficzny, wydawnictwa, druki propagandowe, patenty oficerskie, wzory pieczęci) (sygn. NKN 607-609, 609a, 610-612, 837, 945, 948) 8. Akta różne, dublety akt (akta luźne, druki, w tym dublety pism i druków wyłączone przy porządkowaniu oraz akta przekazane przez spadkobierców prof. Stanisława Kota) 1914-1919 (sygn. NKN 836, 838-944) 9. Protokoły Likwidacyjne Naczelnego Komitetu Narodowego 1917-1930 (sygn.NKN 947

Dzieje twórcy:

Niepowodzenia akcji wojskowo-politycznej J. Piłsudskiego doprowadziły do utworzenia Naczelnego Komitetu Narodowego, który skupiał wszystkie galicyjskie stronnictwa polityczne (socjalistów, ludowców, demokratów, konserwatystów, a początkowo też endeków), akceptujące orientację austro-polską. Formalnie nastąpiło to na mocy uchwały podjętej 16.08.1914 r. w Krakowie na rozszerzonym posiedzeniu parlamentu Koła Polskiego. NKN wydał Odezwę do Narodu Polskiego oraz uchwałę o tworzeniu Legionów Polskich. Naczelny Komitet był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich. Powstały 2 legiony: Zachodni i Wschodni oraz początkowo dwie oddzielne sekcje NKN: wschodnia z siedzibą we Lwowie i zachodnia z siedzibą w Krakowie. Każda sekcja składała się z Prezydium i 3 departamentów: Wojskowego, Organizacyjnego, Skarbowego. Całością kierował Komitet Wykonawczy z prezesem na czele, przy czym stanowisko to miał zajmować prezes Koła Polskiego. W październiku 1914 r. pod wpływem sytuacji na froncie wschodnio-galicyjskim i sukcesów wojsk rosyjskich wystąpili z Komitetu endecy i podolacy, co doprowadziło do likwidacji sekcji wschodniej, Sekcja Zachodnia staje się właściwym NKN, z siedzibą w Krakowie. W nowej sytuacji politycznej, pod koniec 1916 r., dalsze istnienie NKN nie wydawało się konieczne i dlatego rozpoczęto jego stopniową likwidację. Formalnie 15.10.1917 r. zapadła decyzja o rozwiązaniu NKN, funkcjonowało nadal Biuro Likwidacyjne, mające za zadanie zająć się techniczną stroną likwidacji. Formalnie zamknięto działalność NKN 19.08.1920 r. przekazaniem jego akt do Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa.

Daty skrajne:

[1911] 1914 - 1923 [1930]

Klasyfikacja:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Nazwa twórcy:

Daty:

1911-1913, 1914-1923, 1930-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

950

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

949

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

34.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

34.48

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana i udostępniana w Ekspozyturze w Spytkowicach.