Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi

Sygnatura
39/233/0
Liczba serii
24
Liczba skanów
40480

Zawartość:

Protokoły posiedzeń, bilans zamknięcia, korespondencja z władzami niemieckimi, sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji, korespondencja z Komitetami. Główny Sekretariat: powołanie, kompetencje, kontakty z władzami niemieckimi dotyczące obowiązków GKO, korespondencja z komitetami obywatelskimi innych miast. Komitet Kontroli: protokoły posiedzeń, korespondencja z GKO, rozliczenia bonów i walut. Sekcja Zaprowiantowania Miasta: jednodniowe spisy żywności, prośby w sprawie przydziału artykułów podstawowej potrzeby, zezwolenia na przywóz żywności. Komitet Tanich i Bezpłatnych Kuchen: sprawozdania z działalności, korespondencja z innymi komitetami. Sekcja Rolna, protokoły posiedzeń, korespondencja. Komitet Opałowy: korespondencja z GKO i innymi komitetami w sprawach przydziału opału, podania o przydział węgla i nafty, listy płacy, sprawozdania z wyrębu podłódzkich lasów. Komitet Robót Publicznych: protokoły posiedzeń i korespondencja, listy płacy. Sekcja Kanalizacyjna: protokoły posiedzeń, korespondencja, listy płacy. Sekcja Brukarska: protokoły posiedzeń, listy płacy robotników. Sekcja Plantacyjno-Ogrodnicza: protokoły posiedzeń, korespondencja, uprawa ziemniaków na terenie miasta, listy płacy. Sekcja Budowlana: korespondencja między innymi dotycząca cmentarzy, listy płacy robotników budowlanych. Sekcja Asenizacyjna: protokoły posiedzeń, korespondencja, oferty na czyszczenie obiektów miejskich. Sekcja Szkolna: protokoły posiedzeń, korespondencja, lustracje szkół prywatnych, miejskich, wyznaniowych, fabrycznych oraz kursów dla analfabetów. Sekcja Sanitarno-Szpitalna: rachunki, korespondencja w sprawie budowy nowego szpitala zakaźnego, koszty leczenia w szpitalach, wykazy chorych. Sekcja Szacunkowa: korespondencja, sprawozdanie z działalności. Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej: regulaminy, przepisy, raporty o stanie bezpieczeństwa, rozliczenia otrzymanych funduszy, akta spraw karnych, akta spraw Komisji Rozpoznawczo-Pojednawczej, utrzymanie więzienia przy ul Milsza, zestawienia więźniów, raporty naczelnika, dowody kasowe, korespondencja w sprawie prostytucji. Biuro Pośrednictwa Pracy: powołanie Biura, zatargi robotników z fabrykantami, rachunki. Komitet Obywatelski Pomocy Biednym: spisy ubogich, wykazy wydanych wsparć, dowody kasowe.

Dzieje twórcy:

Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi powstał w początkach sierpnia 1914 r., po ewakuacji władz rosyjskich. Tworzyli go przedstawiciele przemysłowców oraz inteligencji ściśle związanej z przemysłem. Zastępował on administrację miejską do czasu wkroczenia do Łodzi wojsk niemieckich. Zajmował się przede wszystkim zaprowiantowaniem miasta, robotami publicznymi, szkolnictwem, bezpieczeństwem publicznym, finansami miejskimi oraz niesieniem pomocy biednym. Działalność GKO formalnie ustała 30.06.1915 r. Od 1 lipca tego roku funkcjonował już Magistrat mianowany przez niemieckie władze okupacyjne. W ramach GKO funkcjonowały między innymi: Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym, Komitet Tanich i Bezpłatnych Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki, Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej oraz liczne sekcje.[Mirosław Cygański]

Daty skrajne:

1914-1915 [1916-1920, 1922]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1915, 1916-1920, 1922-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

295

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

295

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak