Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/58/0
Liczba serii
37
Liczba skanów
321

Zawartość:

1. Akta ogólne Inspektoratu, 1945–1950 [1951], 69 j.a.: znajdują się tu okólniki nadsyłane z Ministerstwa Oświaty i Kuratorium, okólniki Inspektoratu Szkolnego w Gorzowie (1945–1951); protokoły z posiedzeń organów kolegialnych: konferencje kierowników szkół, kół Związku Nauczycielstwa Polskiego, konferencje dotyczące nauczania opiekunów sierot, konferencje nauczycieli, konferencje sekcji wychowania przedszkolnego, protokoły z posiedzeń pracowników Inspektoratu, materiały zakładowej organizacji związków zawodowych (do 1951 roku), protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej (zajmującej się zaliczaniem okresu wojennego do wymiaru uposażenia); plany i sprawozdania: sprawozdania opisowe i statystyczne Inspektoratu Szkolnego począwszy od maja 1945 (jedne z najciekawszych i najcenniejszych materiałów w zespole oddające stan organizacyjny i liczebny gorzowskiego szkolnictwa), plan 3-letni nakładów w oświacie, plany i sprawozdania instruktorki wychowania przedszkolnego; współpraca z radami narodowymi: powoływanie i działalność gminnych, miejskich i powiatowej komisji oświatowych; propagowanie rozwoju wsi: materiały dotyczące akcji zachęcającej do tworzenia hodowli jedwabników i rozwoju rzemiosła wiejskiego; kontrole: protokoły z wizytacji szkół, sprawozdania z wizytacji i statystyka dotycząca przedszkoli, sprawozdanie z kontroli Inspektoratu; sprawy personalne: sprawozdania z gospodarki etatami; sprawy personalne i socjalne pracowników Inspektoratu; sprawy gospodarcze Inspektoratu: znajduje się tu interesująca teczka dotycząca kolejnych budynków – siedzib Inspektoratu przy ul. 30 Stycznia 30 i Mieszka I 65a, sprawy mieszkań dla pracowników, a także księga inwentarza ruchomego oraz księgi kasowe Inspektoratu oraz jedna teczka dotycząca płatności podatków przez Inspektorat. 2. Akta oświaty przedszkolnej i szkolnej, 1945–1950 [1952] – 196 j.a.: są tu nast. materiały: przedszkola: w Górkach, Pyrzanach, Gorzowie (w tym przedszkola „Caritasu” i Dyrekcji Lasów Państwowych), statystyka dotycząca przedszkoli, plany pracy przedszkoli; projekty organizacyjne szkół: plany lekcji, dane dotyczące szkół podstawowych w powiecie; budżety i sprawy gospodarcze szkół; rekrutacja uczniów do szkół: rekrutacja uczniów niepełnosprawnych, rekrutacja do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym Liceum Wychowawczego Przedszkoli) (do roku 1951); protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i komitetów rodzicielskich (sięgające do roku 1951); szkoły podstawowe: roczne plany gospodarcze szkół, sprawozdania statystyczne szkół (do 1951), teczki szkół podstawowych (nr 1-6 w Gorzowie, w Barnówku, Brzozowcu, Dzieduszycach Starych, Gościnowie, Górkach, Jeninie, Kamieniu Wielkim, Kłodawie, Lubczynie, Marwicach, Mościcach, Murzynowie, Siedlicach, Świerkocinie, Witnicy); szkoły ponadpodstawowe: zachowana jedyna teczka zawiera korespondencję dotyczącą utworzenia gimnazjum (późniejsze Liceum Ogólnokształcące nr 1) – w tym nominacja pierwszego dyrektora Tadeusza Głogowskiego z 30 VI 1945 i innych nauczycieli, sprawozdanie Inspektoratu za maj 1945, a także dane liczbowe dotyczące dzieci w szkołach; wyposażenie pracowni, sprawy świetlic, bibliotek, internatów: radiofonizacja szkół, zaopatrzenie bibliotek w książki i czasopisma, sprowadzanie i upowszechnianie filmów oświatowych, organizacja internatów, działalność świetlic (do roku 1951), wyposażenie szkół w meble; wypoczynek dzieci i młodzieży: sprawozdania z lustracji koloni letnich, organizacja wycieczek (do 1951), księga kasowa Powiatowego Komitetu Wczasów Letnich; higiena, opieka zdrowotna i społeczna: sprawozdania miesięczne z dożywiania dzieci, opieka społeczna nad dziećmi, organizacja opieki medycznej w szkołach, walka z gruźlicą, korespondencja w sprawie zawieszenia władzy rodzicielskiej, skierowania do Pogotowia Opiekuńczego w Poznaniu, zachowanie się dzieci poza szkołami, szkolne kasy oszczędności; organizacje szkolne i zbiórki pieniędzy: akcje komitetów szkolnych na rzecz odbudowy Warszawy, działalność harcerstwa (do 1951), koła młodzieżowe Polskiego Czerwonego Krzyża, sprawozdania z działalności organizacji szkolnych, sprawozdania ze spółdzielczości uczniowskiej (1948–1952), zbiórki pieniędzy; uroczystości i obchody rocznic, wystawy, organizacja przedstawień: organizacja przedstawień szkolnych, sprawozdania z Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy (1950), obchody rocznic i świąt państwowych, uczestnictwo w wystawach muzealnych; nauczanie religii w szkołach – jest to tylko jedna teczka, za to z interesującą zawartością obejmującą okres 1945–1949; wyniki nauczania: sprawozdania z wyników nauczania (1949-1950); sprawy nauczycieli: ankiety personalne nauczycieli (w tym np. Felicji Waliszko – pierwszego kierownika najstarszej gorzowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 otworzonej 27 V 1945), podania o pracę, życiorysy, umowy o pracę, dokształcanie nauczycieli (do roku 1951), ewidencja nauczycieli, karty uposażeń (do 1951), urlopy, wykazy nauczycieli; remonty szkół: materiały dotyczą szkół gorzowskich: nr 2 (przy ul. Przemysłowej), nr 3 (przy ul. Warszawskiej), nr 4 (przy ul. św. Jerzego 22 i Grobli), SP przy ul. Kosynierów Gdyńskich 4/6, Średniej Szkoły Zawodowej, SP na Osiedlu Poznańskim i innych oraz są tu sprawozdania z remontów. 3. Akta oświaty dorosłych, 1945–1950 [1951] – 104 j.a.: na akta tej grupy składają się: projekty organizacyjne szkół dla dorosłych; plany i sprawozdania z oświaty dla dorosłych; zespoły czytelnicze i samokształceniowe: czytelnictwo wśród dorosłych, organizacja i instrukcje dla zespołów czytelniczych, księga inwentarzowa biblioteki oświaty dorosłych, kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne dotyczące zespołów czytelniczych; Dom Społeczny: dwie teczki dotyczą działalności tzw. Domu Społecznego (czyli domu kultury) w zakresie oświaty dla dorosłych; walka z analfabetyzmem: korespondencja w sprawie badań okulistycznych analfabetów, korespondencja z Kuratorium i Pełnomocnikiem do spraw Walki z Analfabetyzmem, kursy dla analfabetów, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z prac Komitetu do Walki z Analfabetyzmem, rejestracja analfabetów, sprawozdania z walki z analfabetyzmem (do 1951); kursy dla dorosłych: dzienniki lekcyjne kursów dla dorosłych w Białobłociu, Brzozowcu, Gorzowie, Kostrzynie, Mościcach, Włostowie, Baczynie, Białczu, Borku, Brzozowcu, Chwalęcicach, Karninie, Mosinie, Santocku, Witnicy, Wysokiej, dziennik lekcyjny III kursu repolonizacyjnego (szczególnie interesujący), dzienniki lekcyjne Uniwersytetu Powszechnego Związków Zawodowych, dziennik lekcyjny Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Kłodawie, wizytacje kursów dla dorosłych; egzaminy dla dorosłych: protokoły egzaminacyjne z Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, świadectwa z egzaminów i ukończenia szkoły powszechnej; rekrutacja do szkół dla pracujących: rekrutacja uczniów do Uniwersytetu Powszechnego Związków Zawodowych; budżety szkół dla dorosłych: tylko jedna teczka z lat 1946–1947.

Dzieje twórcy:

Inspektoraty szkolne powstające na ziemiach zachodnich późną wiosną i latem 1945 roku opierały się na przedwojennych aktach prawnych, w szczególności ustawie o tymczasowym ustroju władz szkolnych z 4 czerwca 1920. Zgodnie z nimi kierownictwo i zwierzchni nadzór nad wychowaniem publicznym, należało do Ministra Oświaty. W województwach bezpośredni nadzór, opiekę i kontrolę nad szkolnictwem sprawowali kuratorzy okręgów szkolnych. Ziemia Lubuska początkowo znalazła się w zasięgu działania władz zachodniopomorskich, zaś od 7 VII 1945 znalazła się w woj. poznańskim, stąd też nadzór nad szkolnictwem przejęło Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Organizatorami szkolnictwa i osobami odpowiedzialnymi za jego funkcjonowanie w powiatach byli inspektorzy szkolni. Do obowiązków inspektora szkolnego należała realizacja powszechnego nauczania i wychowania szkolnego, wychowanie przedszkolne, oświata i kultura dorosłych, a ponadto ruch służbowy nauczycieli. Ustawa o jednolitych organach władzy państwowej z dnia 20 III 1950 r. zakończyła okres działalności inspektoratów szkolnych. W prezydiach powiatowych rad narodowych (lub prezydiach miejskich rad narodowych – w miastach na prawach powiatów) utworzono wydziały oświaty, które przejęły kompetencje zlikwidowanych inspektoratów. Inspektorat Szkolny w Gorzowie rozpoczął działalność 1 maja 1945. Pierwszym inspektorem szkolnym był Roman Ulatowski przysłany do Gorzowa przez władze zachodniopomorskie. Przez kilka pierwszych miesięcy używał on nazwy „Tymczasowy Organizator Szkół na powiat gorzowski”. Ulatowski swoją funkcję pełnił do roku 1946, zaś po nim inspektorami szkolnymi byli Zenon Stefański (1946–1948) i Tadeusz Szepelak (1948–1950). Początkowo Inspektorat mieścił się w budynku przy ul. Żelaznej 30 (obecnie ul. Moniuszki), następnie od czerwca 1945 przy ul. Żukowa 65a (obecnie ul. Mieszka I), zaś od 1 marca 1947 przy ul. 30 Stycznia 30. Od 1 XI 1946 organizacja Inspektoratu Szkolnego przedstawiała się następująco: Inspektor Szkolny (Zenon Stefański), Podinspektor Szkolny (Roman Ulatowski), Podinspektor Oświaty i Kultury Dorosłych (Antoni Maćkowiak), Podinspektor Przedszkoli (Maria Bogusławska), Referat Wychowania Pozaszkolnego (Jadwiga Rawska) i Referat Zaopatrzenia Nauczycieli (Józef Piątkowski). 10 IX 1948 struktura organizacyjna wyglądała podobnie i przedstawiała się następująco: Inspektor Szkolny (Tadeusz Szepelak), Podinspektor Szkolny (Edward Krzysztofowicz), Podinspektor Oświaty i Kultury Dorosłych (Władysław Matyja), Instruktor Przedszkolny (Janina Falko) i Referat Opieki nad Dziećmi (Józef Piątkowski). Oprócz nich Inspektorat zatrudniał kilku pracowników: sekretarza administracyjnego, dwóch kancelistów i woźnego.

Daty skrajne:

1945-1950 [1951-1952]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

383

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

383

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak