Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/62/0
Liczba serii
120
Liczba skanów
22709

Zawartość:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny, sygn. 1-527, [1947] 1950-1973 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego, sygn. 528-625, 1950-1973 3. Wydział Finansowy, sygn. 626-654, 1955-1973 [1974] 4. Wydział Oświaty, sygn. 655-787, [1945] 1950-1966 5. Wydział Kultury, 788-897, 1952-1973 [1975] 6. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki dla miasta i powiatu, sygn. 898-1012, [1948] 1950-1973 [1974] 7. Wydział Spraw Wewnętrznych, sygn. 1013-1293, [1945] 1950-1971, 1973 8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sygn. 1294-1372, [1948] 1950-1973 [1974] 9. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, sygn. 1373-1398, [1949] 1950-1970 10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 1399-1495, [1945] 1950-1973 [1974] 11. Wydział Zatrudnienia, sygn. 1496-1512, 1960-1972 12. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, sygn. 1513-1578, 1950-1973 [1974] 13. Wydział Komunikacji, sygn. 1579, 1960-1961 14. Księga rejestru teczek osobowych, sygn. 1580, 1951-1954

Dzieje twórcy:

20 marca 1950 roku została przyjęta ustawa przekształcająca rady narodowe w terenowe organy jednolitej władzy państwowej. Zlikwidowała organy administracji ogólnej (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe), terenowe organy pierwszej i drugiej instancji podległe dotychczas ministrom finansów, oświaty, pracy i opieki społecznej oraz państwowej komisji planowania gospodarczego. Zlikwidowano także związki samorządu terytorialnego (zarządy miejskie i gminne) oraz ich organy wykonawcze. Kompetencje zlikwidowanych organów administracji rządowej i samorządowej powierzono radom narodowym. Wśród nich ustawa z marca 1950 roku wymienia m.in.: kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewnienie porządku publicznego, ochrona własności społecznej, uchwalanie terenowego budżetu i planu gospodarczego i nadzór nad jego wykonaniem. Na terenie miast kompetencje zlikwidowanych organów przekazano miejskim radom narodowym jako terenowym organom jednolitej władzy państwowej oraz i ich prezydiom, które stały się teraz kolegialnymi organami wykonawczymi i zarządzającymi rad narodowych oraz organami administracji państwowej. Na ich czele stali przewodniczący, kierujący pracami prezydium i reprezentujący je na zewnątrz. Prezydium było wybierane przez właściwą radę, jednak musiało zostać zatwierdzone przez radę wyższego stopnia. 9 grudnia 1973 roku, na mocy ustaw z 22 listopada tegoż roku prezydia miejskich rad narodowych uległy likwidacji. W ich miejsce powołano terenowe organy administracji państwowej, którymi w mniejszych miastach zostali naczelnicy (w większych prezydenci), wykonujący swe zadania za pośrednictwem podległych urzędów miejskich. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie rozpoczęło działalność w czerwcu 1950 roku. 3 czerwca odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której wybrano nowe prezydium i jego przewodniczącego. Został nim dotychczasowy prezydent Andrzej Polus. PMRN w Gorzowie zakończyło działalność w grudniu 1973 roku, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o radach narodowych. 9 grudnia 1973 r. odbyły się wybory do rad. Dzień później podjął działalność Urząd Miejski w Gorzowie. Nabytki, cd.: 10-01-1972 KN 209; 20-01-1973 KN 219; 30-01-1974 KN 234; 20-12-1974 KN 249; 27-01-1975 KN 253; 10-02-1977 KN 292; 30-06-1977 KN 296; 11-09-1980 KN 319; 5-08-1981 KN 335; 23-05-1983 KN 366; 4-09-1990 KN 447; 22-05-1995 KN 659; 14-08-2002 KN 1307 Ubytki: 11-12-2002 KU 49 i 50

Daty skrajne:

[1945] 1950-1973 [1975]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1950-1973, 1974-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1585

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1585

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.16

Ogółem opracowanych metrów bieżących

25.16

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak