Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kostrzynie

Sygnatura
66/128/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
65

Zawartość:

I. Zarząd Miejski – sygn. 1-26, 1946-1950 [1951]: Są tu protokoły z posiedzeń kolegium Zarządu Miejskiego (tylko 1949 r.); zarządzenia i okólniki (teczka utworzona z dość przypadkowych materiałów, zachowano ją z uwagi na niewielką ilość akt w zespole); spis wyborców uprawnionych do głosowania w referendum 30 VI 1946 r.; akta osobowe: Kazimierza Reszki – burmistrza w latach 1946-1949; osób, które w różnym czasie pełniły obowiązki sekretarza Zarządu Miejskiego (lub jego zastępcy): Stanisław Baj, Barbara Kaczmarek, Władysław Kuś, Kazimierz Sosnowski, Roman Korczak; pracowników biura Zarządu Miejskiego: Jan Zabłocki i Kazimiera Skrzypkowiak oraz kierowników przedsiębiorstw podległych Zarządowi Miejskiemu: Gabriel Prokopiuk – kierownik wodociągów i kanalizacji, Władysław Mazierski, administrator Zarządu Nieruchomości Miejskich i Stanisław Talbierz – kierownik zarządu przedsiębiorstw miejskich. Najliczniejsze są tu budżety i sprawozdania z ich wykonania obejmujące lata 1945-1950 [1951]. II. Miejska Rada Narodowa – sygn. 27-32, 1946-1950: akta stanowią protokoły z sesji MRN (maj 1946 – lipiec 1947, sierpień 1948 – luty 1950) oraz protokoły z posiedzeń prezydium MRN (1947, 1950).

Dzieje twórcy:

Podstawy tworzącej się w 1945 roku polskiej administracji miejskiej stanowiły następujące akty prawne: ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego; ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz dekret z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Na podstawie tych przepisów w miastach tworzono zarządy miejskie, które były organami wykonawczymi ciał przedstawicielskich jakimi były miejskie rady narodowe. Te jednak na ziemiach zachodnich powstawać zaczęły dopiero pod koniec roku 1945, stąd rola zarządów na tym terenie była początkowo większa niż w pozostałej części kraju. W czerwcu 1950 r. weszła w życie ustawa z 20 marca tegoż roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Tym aktem prawnym zlikwidowano zarządy miejskie. Ich zadania przejęły nowe urzędy – prezydia miejskich rad narodowych, które rozpoczęły działalność w czerwcu 1950 roku. Po wojnie Kostrzyn, położony na terenie powiatu chojeńskiego znalazł się wraz z nim w okręgu zachodniopomorskim. Dopiero w lecie 1946 r. miasto przeszło do powiatu gorzowskiego, w województwie poznańskim. Proces powstawania polskiej administracji w Kostrzynie był bardziej skomplikowany niż w innych ośrodkach miejskich. Przyczyną tego stanu rzeczy były znaczące zniszczenia wojenne miasta. W ich wyniku miasto prawie przestało istnieć. Dlatego w pierwszym okresie funkcjonowała tu gmina wiejska, która oprócz Kostrzyna obejmowała swym zasięgiem wsie: Stare Drzewice, Szumiłowo i Kaleńsko. Gmina działała co najmniej od 1 sierpnia 1945 r. Od tego dnia bowiem rozpoczął urzędowanie jej pierwszy Wójt – Stanisław Bohuszewicz. Wójt Gminy Kostrzyn dodatkowo administrował także i miastem, gdyż nie powoływano tu osobnego Zarządu. Taka sytuacja trwała do jesieni 1945 r. Wówczas, to wójt gminy wiejskiej Kostrzyn, zaczął się podpisywać jako „Burmistrz m. Kostrzyń”. Ten nietypowy stan unii personalnej doprowadził do sytuacji faktycznego zespolenia dwóch różnych urzędów. Od stycznia 1946 r. w korespondencji pojawiają się nagłówki o treści: „Zarząd Miasta i Gminy Kostrzyn”. Prawdopodobnie dopiero w lutym 1946 r. nastąpiło rozdzielenie funkcji burmistrza i wójta gminy wiejskiej i miejskiej (po rezygnacji z zamiaru likwidacji gminy miejskiej). W każdym razie w połowie marca S. Bohuszewicz był już tylko burmistrzem. Zarząd Miejski przeniósł się do Kostrzyna dopiero w końcu 1946 roku. Z uwagi na niewielką ilość zachowanych archiwaliów trudno ustalić od kiedy kolegium zarządu miejskiego działało w pełnym składzie. Prawdopodobnie powołano je w roku 1947. Burmistrz jako przełożony gminy miejskiej, był kierownikiem administracji i gospodarki miejskiej. Do pomocy w realizacji tych zadań miał urząd zwany zarządem miejskim. Na terenie ziem odzyskanych rady narodowe powstawały dopiero w końcu 1945 r. Tymczasowa Rada Doradcza w Kostrzynie rozpoczęła działalność dopiero w maju 1946 r. TRD działała do ostatnich tygodni 1946 r. Od początku roku 1947 rozpoczęła działalność Miejska Rada Narodowa w Kostrzynie. Przy MRN działało kilka komisji stałych. Ich akta nie zachowały się. Z protokołów z sesji wynika, iż działały nast.. Komisje: kontroli społecznej, kontroli cen, budżetowo-finansowa, szacunkowa, oświaty i sanitarna. Powołano je w roku 1946. Ostatnie posiedzenie rady odbyło się 28 lutego 1950 r.

Daty skrajne:

1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak