Gminna Rada Narodowa w Santoku

Sygnatura
66/180/0
Liczba serii
16
Liczba skanów
40

Zawartość:

1. Zarząd Gminy, 1945–1950, 15 j.a.: protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy; materiały dotyczące ruchu ludności: spisy ludności niemieckiej, korespondencja w sprawie przyznania obywatelstwa polskiego; protokoły z zebrań wójtów, odbywających się w Starostwie Powiatowym w Gorzowie; sprawozdania sytuacyjne wójta; budżety i sprawozdania z ich wykonania. 2. Gminna Rada Narodowa, 1945–1950, 7 j.a.: w protokołach z sesji GRN dominują sprawy budżetowe. Znajdują się tu również sprawozdania z działalności gminy, sprawozdania komisji, a także materiały dotyczące następujących spraw: przyłączenie gminy Różanki do gminy Santok, przymusowe wysiedlenie niektórych osadników, statut opłat administracyjnych na rok 1948, zbiórka pieniędzy na odbudowę Warszawy, radiofonizacja wsi oraz wprowadzenie prohibicji na terenie gminy. Wiele miejsca zajmuje inicjowana odgórnie tzw. akcja „H”, której celem był wzrost produkcji hodowlanej. W protokołach prezydium liczne są zapisy z zakresu spraw personalnych np. bezzwrotne zapomogi, czy umorzenia podatku gruntowego. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1950–1954, 17 ja.: protokoły z sesji GRN; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN; materiały dotyczące funkcjonowania spółdzielni produkcyjnych – wzorcowy regulamin oraz sprawozdania z działalności spółdzielni z terenu gminy Santok; budżety i sprawozdania z ich wykonania.

Dzieje twórcy:

Za początek administracji polskiej na terenie powiatu gorzowskiego uważa się rozpoczęcie działalności przez gorzowskiego Pełnomocnika Rządu, co miało miejsce 28 marca 1945 r. Początkowo obwód (powiat) gorzowski należał do okręgu Pomorze Zachodnie, a od 7 lipca 1945 r., wraz z całą Ziemią Lubuską, znalazł się w województwie poznańskim. Początkowo powiat gorzowski składał się z jednej gminy miejskiej (Witnica) i 11 gmin wiejskich: Baczyna, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Krasowiec, Lipki Wielkie, Mosina, Różanki, Santok, Łagodzin, Witnica . Wkrótce zmieniono liczbę i siedziby gmin. Powiat gorzowski składał się wówczas z 12 gmin wiejskich: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Koniawa, Krasowiec, Lipki Wielkie, Lubno, Murzynowo, Santok, Różanki, Witnica. Od połowy sierpnia 1946 r. do powiatu dołączono gminę miejską Kostrzyn, zaś od końca listopada 1946 wprowadzono nowy podział powiatu, redukując liczbę gmin wiejskich do 7: Bogdaniec, Kłodawa, Lipki Wielkie, Lubiszyn, Santok, Witnica i Zieleniec. Podział ten przetrwał do roku 1954. Władze gmin stanowiły zarządy gminne, składające się początkowo z wójta, jego zastępcy i sekretarza, mianowane przez pełnomocnika obwodowego. Funkcje planowania działalności publicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi sprawowały rady narodowe. Na terenie ziem zachodnich rady powstawały dopiero w końcu 1945 r. Zarządy gminne i gminne rady narodowe działały do połowy 1950 r. Zmiany wniosła ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej . Na mocy ustawy zlikwidowano zarządy gminne a ich kompetencje przejęły gminne rady narodowe. Prezydium stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał oraz organizowania jej pracy (przygotowywanie materiałów i zwoływanie sesji). Do najważniejszych zadań rad nadal należało uchwalanie budżetu, kierowanie działalnością gospodarczą, kulturalną i oświatową gminy, ustalanie wymiaru podatków i obowiązkowych dostaw. W praktyce jednak rola gminnych rad była ograniczona do wykonywania zaleceń powiatowej rady narodowej, która ustalała budżet i zobowiązania podatkowe. Organami pomocniczymi rady były komisje. 25 września 1954 roku wydana została ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . Na mocy tej ustawy zlikwidowano gminy a w ich miejsce powołano nowe jednostki podziału terytorialnego – gromady. W grudniu 1954 r. ukonstytuowały się gromadzkie rady narodowe, które przejęły zadania gminnych rad narodowych. Na podstawie zachowanych akt niewiele da się ustalić odnośnie organizacji wewnętrznej zarządu gminny i prezydium gminnej rady narodowej. Pierwszym wójtem był Henryk Zieliński. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej odbyła się 23 XI 1945. Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Narodowej w Santoku, działającej w oparciu o ustawę marcową odbyło się 25 czerwca 1950 r. Przewodniczącym Prezydium Gminnej Rady Narodowej wybrano na nim Jana Chmielewskiego.

Daty skrajne:

1945-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak