Starostwo Powiatowe Międzyrzeckie

Sygnatura
66/233/0
Liczba serii
14
Liczba skanów
160

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1949, sygn. 1-45: sprawy związane ze stanowiskiem starosty jako reprezentanta rządu, sprawy akcji społecznych, specjalnych i gospodarczych popieranych przez starostę, zjazdy starościńskie, nadzór ogólny nad urzędowaniem podległych urzędów, sprawy osobowe, ogólne, ankiety i różne opracowania statystyczne. 2. Referat Administracyjno-Prawny, 1945-1950, sygn. 56-83: poświadczenia i uznania obywatelstwa oraz odzyskania obywatelstwa, zmiany i nadawanie imion i nazwisk, statystyka naturalnego ruchu ludności, zbiórki i kwesty publiczne, sprawozdania i opracowania z zakresu ochrony przed pożarami i innymi klęskami. 3. Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1950, sygn. 84-120: sprawy partii politycznych, zagadnienia partii politycznych, zagadnienia społeczne, zawodowe, gospodarcze i kulturalne z punktu widzenia politycznego, wybory do Sejmu, sprawy stowarzyszeń i związków, sprawy wyznaniowe, repatriacja ludności niemieckiej do Niemiec, kwestie VD, bezpieczeństwo i współpraca z Milicją Obywatelską. 4. Referat Wojskowy, 1945-1946, sygn. 121-141: kwestionariusze rejestracji szkód wojennych. 5. Referat Osiedleńczy, 1945-1950, sygn. 142-213: opieka nad osadnikami, sprawozdawczość, sprawy związane z działalnością Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego w Międzyrzeczu, nadzór nad osadnictwem rolnym, tymczasowy przydział obiektów rolnych, sprawy ogólne. 6. Referat Aprowizacji, 1946-1949, sygn. 214-220: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdawczość, zgłoszenia produktów stanowiących własność Państwową. 7. Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1950, sygn. 221-271: koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności rzemieślniczej i przedsiębiorstw handlowych, sprawy Komisji Cennikowej, sprawozdawczość i statystyka. 8. Referat Pomocy Społecznej, 1945-1949, sygn. 272-281: opieka nad ubogimi, walka z żebractwem, włóczęgostwem i innymi chorobami społecznymi, sprawozdawczość. 9. Referat Odbudowy, 1945-1950, sygn. 282-302: plany inwestycyjne w ramach Państwowego Planu Inwestycyjnego, nadzór nad wykonaniem robót przy budynkach państwowych, grobownictwo wojenne. 10. Referat Pomiarów, 1947-1949, sygn. 303-304: wykaz mienia przeznaczonego na cele państwowe i samorządowe, pomiary przestrzenne. 11. Referat Kultury i Sztuki, 1945-1950, sygn. 305-312: sprawy związane z teatrami i amatorskimi zespołami teatralnymi, sprawy Muzeum w Międzyrzeczu. 12. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1945-1950, sygn. 313-357: sprawy rolnictwa ogólne, sprawozdawczość, opracowania statystyczne, akcja uwłaszczeniowa, sprawy regulacyjno-pomiarowe. 13. Referat Oświaty Rolniczej, 1948-1950, sygn. 358-363: gminne szkoły rolnicze.

Dzieje twórcy:

Międzyrzecz został zdobyty przez wojska radzieckie 31 stycznia 1945 r. Władzę w mieście (i powiecie) objął radziecki komendant wojenny. Czynnikiem inspirującym powstanie polskiej administracji byli tu Polacy miejscowego pochodzenia z Lucjanem Brudło na czele, który dn. 20 lutego 1945 r. z własnej inicjatywy powołał tzw. Starostwo Pogranicza z siedzibą w Dąbrówce Wielkopolskiej Obejmowało ono terytorium powiatów międzyrzeckiego i sulechowskiego. Od dnia 27 marca 1945 r. działał już zorganizowany urząd pełnomocnika na obwód międzyrzecki. 6 maja 1945 r. do Międzyrzecza przybyła grupa operacyjna wysłana przez pełnomocnika zachodniopomorskiego. Jej zadaniem było przejęcie władzy w powiecie. Grupa liczyła 25 osób a przewodził jej Stanisław Wiśniewski. L. Brudło przekazał mu powiat międzyrzecki. Jednak wkrótce S. Wiśniewski zrezygnował ze swojej funkcji i przekazał urząd B. Arlyth-Karaśkiewiczowi, który wkrótce potem otrzymał nominację na pełnomocnika obwodowego. Powiat międzyrzecki w pierwszych miesiącach działalności polskiej administracji został podzielony na 11 gmin: miejską w Międzyrzeczu, oraz wiejskie w: Pieskach, Bukowcu, Bobowicku, Zbąszynku, Pszczewie, Brójcach, Rogozińcu, Gościkowie (Paradyż) i Trzcielu. Starostwo Powiatowe Międzyrzeckie istniało do czasu wejścia w życie ustawy z dn. 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa ta likwidowała starostwa powiatowe. Ich zadania przejęły nowe urzędy – prezydia powiatowych rad narodowych. W połowie czerwca 1950 r. rozpoczęło działalność Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu, które przejęło władzę w powiecie.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

368

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

368

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak