Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitnie

Sygnatura
66/676/0
Liczba serii
13
Liczba skanów
63

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne, 1970 – 1 j.a.: jest to jedna jednostka, zawierająca materiały dotyczące działalności Społecznej Komisji Pojednawczej przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitnie z roku 1970. 2. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, 1969–1971 – 1 j.a.: w protokołach z sesji znajdują się materiały dotyczące takich spraw jak: opracowanie budżetu i jego realizacja, przebieg prac polowych, obowiązkowe dostawy, regulamin obrad, akcje sanitarno-porządkowe, rozprowadzanie nawozów sztucznych, plany prac poszczególnych komisji oraz zaopatrzenie ludności. 3. Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1965–1971 – 4 j.a.: protokoły z posiedzeń Komisji: Planu i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Kultury i Spraw Socjalnych i Mandatowej. 4. Protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, 1969-1971, – 1 j.a.: w protokołach z posiedzeń Prezydium znajdują się informacje dotyczące takich spraw jak: kontraktacje i obowiązkowe dostawy, podatek gruntowy, odroczenia służby wojskowej, działalność kółek rolniczych oraz indywidualne wnioski rolników. 5. Spotkania radnych z wyborcami, 1970 – 1 j.a.: jest to jedna jednostka, zawierająca materiały dotyczące spotkań radnych z mieszkańcami gromady. 6. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1969–1971 – 1 j.a.: obowiązkowe dostawy, wybory sołtysa, czyny społeczne, akcje sanitarno-porządkowe, spotkania z radnymi. 7. Plany gospodarcze, 1969 – 1 j.a.: w planach gospodarczych znajdują się informacje dotyczące takich spraw jak: zadania w zakresie rolnictwa z podziałem na hodowlę i uprawy, zastosowanie nawozów sztucznych, działalność kółek rolniczych, pozarolnicza działalność gospodarcza, rozbudowa infrastruktury wiejskiej. 8. Sprawozdania gospodarcze, 1970 – 2 j.a.: sprawozdania statystyczne zawierające materiały dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego z roku 1970. 9. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1966-1968, 1970–1971 – 2 j.a.: protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu. 10. Mienie gromadzkie, 1964-1971 – 2 j.a.: decyzje Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu w sprawie przekazania nieruchomości, opisy i mapki, a także korespondencja związana z uregulowaniem ich stanu prawnego. 11. Rolnictwo, 1959–1971 – 3 j.a.: rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny dla wsi Twierdzielowo z roku 1959. 12. Budżet i jego wykonanie, 1955–1971 – 22 j.a. 13. Podatki, 1966-1969 – 4 j.a.: sprawozdania dotyczące podatków z lat 1966-1969: specyfikacje przypisów i odpisów w podatkach i opłatach wiejskich.

Dzieje twórcy:

25 września 1954 roku uchwalona została ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Na mocy tej ustawy zlikwidowano gminy, a w ich miejsce powołano nowe jednostki podziału terytorialnego – gromady. Były one mniejsze od gmin. W grudniu 1954 r. ukonstytuowały się gromadzkie rady narodowe, które przejęły zadania gminnych rad narodowych. Organami pomocniczymi rady były komisje stałe. Organem wykonawczym GRN było prezydium, wybierane przez radę i składające się z przewodniczącego, zastępcy i członków. W 1954 r. przyznano gromadom stosunkowe nieduże kompetencje, zaś większość decyzji zapadała na szczeblu powiatu. Sytuacja ta nieco zmieniła się po wejściu w życie nowej ustawy o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r., znowelizowanej w roku 1963. Prezydium kierowało pracą rady, sprawowało nadzór nad organem wykonawczym, jakim było biuro gromadzkie. Prezydium podlegało z jednej strony własnej radzie narodowej, z drugiej prezydium rady narodowej wyższego stopnia (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej). Zbytnie rozdrobnienie oraz słabe podstawy ekonomiczne zdecydowały, iż gromady nie zyskały nigdy istotnego znaczenia, a decyzje zapadały w jednostkach nadrzędnych – prezydiach powiatowych rad narodowych. 29 listopada 1972 r. uchwalono ustawy o zmianie konstytucji oraz o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Dotychczasowy podział na gromady został zniesiony, a zamiast nich ponownie utworzono gminy. Rozpoczęły one działalność 1 stycznia 1973 r. Gromada Rokitno leżała na terenie powiatu Skwierzyna (1954-1961), a następnie Międzyrzecz w woj. zielonogórskim. Pierwszy zachowany protokół z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitnie pochodzi z 8 czerwca 1969 r. Przewodniczącym Prezydium był wówczas Stanisław Dyduła. Ostatni zachowany protokół z posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej pochodzi z 11 października 1971 r. Przewodniczącym był wówczas Tomasz Sławik. Gromada została zlikwidowana z końcem roku 1971.

Daty skrajne:

1955-1971

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak