Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/927/0
Liczba serii
30
Liczba skanów
645

Zawartość:

1. Wydział Organizacji i Nadzoru, 1975-1998, 2936 j.a.; 2. Wydział Finansowy, 1975-1998 [1999], 267 j.a.; 3. Gabinet Wojewody, 1981-1998, 98 j.a.; 4. Wojewódzka Komisja Planowania, 1975-1991, 57 j.a.; 5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1956-1990, 36 j.a.; 6. Wydział Polityki Regionalnej, 1984-1998, 51 ja.; 7. Wydział Handlu, 1975-1989, 12 j.a.; 8. Wydział Spraw Obywatelskich, 1976-1998, 23 j.a.; 9. Wydział Społeczno-Administracyjny, 1975-1994, 24 j.a.; 10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, [1970] 1975-1998, 86 j.a.; 11. Wydział Drobnej Wytwórczości i Usług, 1976-1990, 12 j.a.; 12. Wydział Zatrudnienia, 1976-1983, 15 j.a.; 13. Wydział Geodezji, 1985-1991, 1 j.a.; 14. Wydział Rozwoju Gospodarczego, 1951-1998 [1999], 296 j.a.; 15. Wydział Budżetowo Gospodarczy, 1975-1981, 9 j.a.; 16. Wydział Komunikacji, 1976-1978, 2 j.a.; 17. Wydział Organizacyjno-Prawny, 1980-1988, 4 j.a.; 18. Wydział Rolnictwa, 1975-1998, 21 j.a; 19. Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 1976-1998, 26 j.a.; 20. Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją, 1981-1987, 1 j.a.; 21. Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony, 1975-1980, 10 j.a.; 22. Kancelaria tajna, 1975-1990, 410 j.a.; 23. Kroniki urzędu, 1975-1989, 6 j.a.; 24. Wydział Kultury i Sztuki, [1950] 1975-1998 [1999], 214 j.a.; 25. Wydział do Spraw Wyznań, [1946] 1975-1998 [2000], 370 j.a.; 26. Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, 1992-1997, 3 j.a.; 27. Wydział Infrastruktury Technicznej i Budowlanej, 1991-1997, 21 j.a.; 28. Pełnomocnik Wojewody do spraw Osób Niepełnosprawnych, 1991-1997, 26 j.a.; 29. Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, architektury i Nadzoru Budowlanego, 1981-1998,27 j.a.; 30. Wydział Przemysłu i Usług, 1982-1983, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Województwo gorzowskie utworzono 1 czerwca 1975 r. z części dotychczasowych województw szczecińskiego, zielonogórskiego i poznańskiego. Objęło ono swym zasięgiem dotychczasowe powiaty choszczeński i myśliborski oraz dwie gminy z pow. Chojeńskiego (ze szczecińskiego), powiaty gorzowski, międzyrzecki i strzelecki, a także pow. Słubicki i sulęciński pomniejszone każde o jedną gminę (z zielonogórskiego) oraz dwie gminy z pow. międzychodzkiego i jedną nowotomyskiego (z poznańskiego). Nowopowstałe województwo początkowo liczyło 57 jednostek stopnia podstawowego (8 miast, 13 miasto i gmin i 36 gmin wiejskich), a po korekcie przeprowadzonej na mocy zarządzenia z 29 grudnia 1975 r. Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska od 16 I 1976 r. (kiedy nowy podział zaczął obowiązywać) pozostało 40 jednostek, w tym dwa miasta (Gorzów i Kostrzyn), 19 miast i gmin oraz 19 gmin wiejskich. Działały one do wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. W lecie roku 1990 rozpoczęły działalność urzędy rejonowe, które były urzędami administracji rządowej i podlegały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie. Działały do końca roku 1998, a od 1 stycznia 1999 r. na ich bazie utworzono starostwa powiatowe. Urząd Wojewódzki w Gorzowie był organem administracji państwowej II stopnia. 31 XII 1998 r. Urząd został przekształcony w Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, który działa na terenie nowoutworzonego województwa lubuskiego. Pierwsze akta Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie trafiły do gorzowskiego archiwum w roku 2000.

Daty skrajne:

[1946-1975] 1975-1998 [2000]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1975, 1975-1998, 1999-1999.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

82.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak