Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Sygnatura
37/4/0
Daty skrajne
1944-1950 [1951-1954]
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera akta: Referatu Organizacyjnego (sygn. 1-49, 1350), Budżetowo- Gospodarczego (sygn. 50-64), Społeczno - Politycznego (sygn. 65-160, 1351), Administracyjnego (sygn. 161-227, 1349), Karno - Administracyjnego (sygn. 228-240), Opieki Społecznej (sygn. 241-289), Zdrowia (sygn. 290-339), Weterynaryjnego (sygn. 340-346), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 347-471), Przemysłu i Handlu (sygn. 472-508), Aprowizacji (sygn. 509-535), Odbudowy (sygn. 536-648), Rolnictwa i Reform Rolnych (sygn. 621-702, 1347-1348, 1352-1359), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 703-856) Administracji Samorządowej (sygn. 857-921) Finansowo- Rachunkowego (sygn. 922-984), Inspekcji (sygn. 985-1270), Pożarnictwa (sygn. 1271-1332), Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy (sygn. 1333-1346,1360). Karta B: Wniosek o przesunięcie nr 80/2010 zawiera akta parcelacji majątków z terenu powiatu kraśnickiego z lat 1945-1951 (sygn. 1-39)

Dzieje twórcy:

Urząd Starostwa Powiatowego w Kraśniku był aparatem pomocniczym starosty- organu wykonawczego administracji ogólnej I instancji. Starostwo Powiatowe w Kraśniku podjęło działalność 11 października 1944 r. na mocy dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r.. (Dz. U. Nr 2 poz. 8). Starosta był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej na terenie powiatu kraśnickiego w ówczesnych granicach. Podlegały mu sprawy z zakresu zdrowia i opieki społecznej, przemysłu, handlu, komunikacji i transportu, kultury, sztuki, odbudowy oraz od 1947 r. rolnictwa. Starosta wchodził z urzędu w skład Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku, której zobowiązany był składać sprawozdania z działalności. W związku z dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74) starosta pełnił funkcję przewodniczącego samorządowego organu wykonawczego - Wydziału Powiatowego. Tryb powoływania starosty określał dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8). Starosta był powoływany przez Ministra Administracji Publicznej na wniosek Wojewody i po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Narodową. Podlegał służbowo Wojewodzie Lubelskiemu. Organizacja starostwa była oparta na przepisach z okresu międzywojennego: rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. Nr 11 poz. 86) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. o wewnętrznej organizacji starostw i trybie ich urzędowania (Dz. U. Nr 55 poz. 464). Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z 25 kwietnia 1945 r. wprowadziło tymczasowy statut organizacyjny (zmieniony dwukrotnie w 1947 r.). Komórkami organizacyjnymi były referaty liczbą i zakresem działania dostosowane do struktury wydziałów Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego. W latach 1948-1950 istniały referaty: ogólno - organizacyjny, społeczno - polityczny, administracyjny, karno - administracyjny, opieki społecznej, zdrowia, Powiatowy Zarząd Drogowy, przemysłu i handlu, aprowizacji, kultury i sztuki, odbudowy, pomiarów, rolnictwa i reform rolnych, weterynaryjny, budżetowo - gospodarczy, Powiatowy Komitet Obywatelski Odbudowy Warszawy, Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego oraz dział samorządowy z referatami administracji samorządowej, finansowo rachunkowym, pożarnictwa i inspekcji. Działalność Starostwa Powiatowego Kraśniku zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130). Całość zagadnień związanych z administracją ogólną, uprawnienia i aparat biurowy przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku.

Daty skrajne:

1944-1950 [1951-1954]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950, 1951-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1399

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1360

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.25

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak