Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu

Sygnatura
45/224/0
Liczba serii
97
Liczba skanów
886

Zawartość:

Wydział Organizacyjno-Prawny - sesje WRN, protokoły, sprawozdania, plany pracy komisji WRN, zespoły radnych, składy osobowe rad, Konwent Seniorów, posiedzenia Prezydium WRN, narady przewodniczących, wykazy pracowników prezydiów rad narodowych, skargi, wydawnictwa, kontrole, nadzór prawny, organizacja prezydiów rad narodowych, plany pracy, akty prawne, Komitety Blokowe, wybory do rad narodowych, sprawozdania 1945-1974 (1064 j.a.), mapy ( 1j.a.) Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego - posiedzenia WKPG i kolegium WKPG, posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, plany gospodarcze i inwestycyjne, sprawozdania z realizacji planów, nadzór i kontrole 1950-1975 (174 j.a.) mapy: studia planów, rolnictwo, demografia (92 j.a.) Wydział Finansowy - sprawozdania i analizy finansowe, komisja odwoławcza, inspekcje w jednostkach nadzorowanych, budżety jednostkowe i terenowe, rewizje finansowo-księgowe, rejestr przedsiębiorstw państwowych, plany pracy, sprawozdania, Oddział Podatków Wiejskich 1950-1974 (449 j.a.) Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury - protokoły kontroli jednostek podległych, inwentaryzacje miejscowości, plany zagospodarowania przestrzennego 1947-1973 (75 j.a.), Mapy - plany zagospodarowania przestrzennego (6 j.a.) Wydział do Spraw Wyznań - sprawozdania dotyczące budownictwa sakralnego i duchownych, analiza skarg i wniosków, nadzór na kościołem Rzymskokatolickim i wyznaniami nierzymskokatolickimi, oraz stowarzyszeniami 1956-1973 (56 j.a.) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plany gospodarcze, kontrole, sprzedaż nieruchomości państwowych 1956-1974 (66 j.a.) Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza - plany pracy wydziału, sprawozdania z inwestycji gospodarki wodnej, bilanse wodne, plany perspektywiczne gospodarki wodnej województwa, dokumentacja hydrotechniczna 1955-1971 (94 j.a.), Laboratorium Badania Wody i Ścieków - komunikaty o stanie czystości wód 1961-1973 (58 j.a.) Wydział Handlu - narady, plany produkcji i obrotu handlowego, analizy działalności produkcyjnej, kontrole, oceny zaopatrzenia 1951-1973 (47 j.a.) Wydział Komunikacji - konferencje i narady, plany inwestycyjne, sprawozdania z czynów społecznych i funduszu gromadzkiego, sprawozdania o pojazdach i drogach, kontrola jednostek podległych, projekty budowy i remontów mostów 1950-1971(119 j.a.) Wydział Kultury i Sztuki - organizacja wydziału i jednostek podległych, posiedzenia wydziału, Wojewódzkiej Rady Kultury, aktywu kulturalno-oswiatowego, szkolenia w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, plany pracy i sprawozdania, protokoły kontroli jednostek podległych, preliminarze budżetowe, kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne dla bibliotek, sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych kultury i oświaty 1947-1972 (292 j.a.) Wydział Przemysłu i Usług - protokoły narad wydziału, plany pracy wydziału, programy inwestycyjne, plany finansowe przedsiębiorstw, analizy działalności gospodarczej, sprawozdania GUS o przedsiębiorstwach, kontrole w jednostkach podległych, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 1950-1974 (196 j.a.) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - protokoły posiedzeń Zespołu Rolnego, odpraw kierowników, protokoły i sprawozdania pokontrolne, plany gospodarcze rolnictwa i leśnictwa, wnioski wydziału, sprawozdania z wykonania planów i sprawozdania statystyczne, budżety i sprawozdania z ich realizacji, przydziały i nadania gospodarstw, uwłaszczenia 1946-1973 (492 j.a.) Oddział Oświaty Rolnej - protokoły odpraw roboczych i konferencji, protokoły kontroli, organizacja szkół, plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania GUS 1947-1971 (170 j.a.) Wydział Skupu - plany pracy, protokoły Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Skupu, sprawozdania z wymiaru obowiązkowych dostaw, kontrola jednostek podległych, 1950-1971 (70 j.a.) Wydział Zatrudnienia - plany pracy i sprawozdania w zakresie pośrednictwa pracy 1950-1973 (51 j.a.) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej - protokoły i sprawozdania z narad, sprawozdania z kontroli, budżety, plany gospodarcze, plany zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdanie z zatrudnienia 1950-1973 (152 j.a.) Komisja Cen - protokoły posiedzeń kolegium 1956-1969 (13 j.a.) Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki - protokoły posiedzeń prezydium, protokoły posiedzeń Komitetów Kultury Fizycznej, kontrole, plany pracy, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe, budżety, inwentaryzacja bazy sportowej 1950-1974 (132 j.a.) Kuratorium Okręgu Szkolnego - organizacja jednostki własnej i jednostek podległych, skargi i zażalenia, konferencje, posiedzenia rad pedagogicznych, protokoły kontroli i wizytacji szkół, budżety i preliminarze budżetowe, plany pracy, plany gospodarcze, sprawozdania GUS, sprawozdania ze szkół 1945-1975 (590 j.a.) Urząd Spraw Wewnętrznych - zarządzenia własne, posiedzenia i narady kierowników, kontrole WSW w PPRN i PMRN, nadzór na USC, plany pracy, wywłaszczenia, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy narodowościowe, akcja weryfikacyjna, obywatelstwo, migracje ludności (wyjazdy do Niemiec, przyjazdy), bezpieczeństwo publiczne, sprawy graniczne, ewidencja ludności 1948-1982 (1274 j.a.) Wojewódzki Komitet Obrony - zarządzenia i wytyczne, protokoły posiedzeń 1964-1971 (7 j.a.) Oddział Wojskowy - sprawozdania z działalności oddziału i oddziałów (referatów) PPRN i PMRN, przekazywanie nieruchomości na rzecz wojska 1946-1972 (61 j.a.) Wydział Kadr i Szkolenia - narady robocze 1953 (1 j.a.) Wydział Statystyki - protokoły narad i odpraw, plany pracy, sprawozdania, kontrole 1954-1965 (17 j.a.) Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny - narady i odprawy, inspekcje zewnętrzne, kontrole finansowe jednostek podległych PWRN, sprawozdania z działalności 1952-1962 (56 j.a.) Samodzielny Oddział Geologii - inwentaryzacja surowców mineralnych i kopalin, programy badań geologiczno-inżynierskich 1960-1973 (75 j.a.) Wojewódzkie Biuro Geodezji - wykazy gruntów 1950-1973 (12 j.a.) Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych - rozkazy Komendanta Wojewódzkiego, manewry pożarnicze, statystyka pożarów, sprawozdania, budżety 1950-1966 (109 j.a.) Wydział Organizacyjno-Prawny-Wydawnictwa 1965 (1 j.a.) Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych przy WKPG 1969-1971 (3 j.a.) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1962-1963 (5 j.a.) Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny 1961-1974 (18 j.a.) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - mapy 1949-1953 (16 j.a.), dopływ: nab. 4687 przyjazdy na pobyt stały do Polski - karty repatriacyjne 1956-1960 (1 j.a.), przes.1003/2007 -zarządzenia organizacyjne w sprawie podziału czynności i zakresu probaty Przewodniczącego i członków Prezydium WRN ora-z zakresy działania Referatów i Wydziałów 1950 (1 j.a.), przes.1051/2007 - przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa: Biskupów cmentarz, Trzeboszowice - cmentarz, Brzezina Polska - kościół 1967-1971 (1 j.a.), dopływ; nab.5703/2009: atlas map powiatów województwa opolskiego 1969 (1 j.a.- 13 map), przes.1408/2009: Biuletyn Informacyjny 1973 (1 j.a.), informacje o przebiegu orzecznictwa o wykroczeniu na terenie województwa opolskiego 1972-1973 (2 j.a.), nab.5896/2010: wnioski o pozwolenie na wyjazd do Niemiec 1950 (3 j.a.), przyjazdy z terenu Związku Radzieckiego na pobyt stały 1956-1959 (4 j.a.), repatriacja osób do Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1954 (2 j.a.), przyjazdy na pobyt stały do Polski z Niemiec, Rumunii i Czech 1959 (1 j.a.), wykazy osób wyjeżdżających do Niemieckiej Republiki Federalnej 1956 (2 j.a.), ewidencja repatriantów 1956 (3 j.a.), sprawozdania z działalności domów starców i domów opieki, sierocińców 1945-1953 (31 j.a.), kwestionariusze fundacji 1945-1947 (9 j.a.), sprawozdania z działalności warsztatów pracy 1947 (5 j.a.), plany gospodarcze 1958-1959 (4 j.a.), wykazy statystyczne z zakresu pomocy społecznej 1950-1952 (3 j.a.), planowanie, sprawozdawczość i statystyka w zakresie pomocy społecznej 1960-1961 (2 j.a.), nadzór nad domami opieki społecznej 1964-1965 (1 j.a.), ewidencja fundacji 1945-1949 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze akt z innych instytucji do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu 1950-1952 (1 j.a.), akta spraw karnych skarbowych 1963-1970 (153 j.a.), dopływ: nab.6212/2011: dokumentacja techniczna - hydrogeologiczna, projekty badań, instalacji 1959-1975 (37 j.a.), dopływ - nab.6245/2011: projekty planów gospodarczych 1954-1957 (6 j.a.), plany perspektywiczne 1957-1959 (6 j.a.), plany gospodarcze 1956-1960 (15 j.a.), projekt planu i plany inwenstycyjne 1956-1960 (26 j.a.), wykaz inwestycji scentralizowanych 1960 (1 j.a.), plan rzeczowo-finansowy 1960 (1 j.a.), plany techniczno-ekonomiczne 1955-1956, 1963 (2 j.a.), plan operatywny 1955-1956 (1 j.a.), plan produkcji -Wydział Handlu 1963 (1 j.a.), materiały dotyczące planowania w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa 1956-1959 (1 j.a.), wskaźniki Narodowego Palnu Gospodarczego 1956 (1 j.a.), planowanie w zakresie sprzedaży i skupu, zalesień, plany pracy 1951-1957 (7 j.a.), preliminarz budżetowy, nab. 6440/2012: uproszczony plan urządzenia lasów niepaństwowych położonych w gromadzie Racławice dla wsi Dzierżysławice i Racławice za okres 01.01.1967 - 31.12.1976 1968 (1 j.a.); nab. 8313/2016: akta osobowe 1921-1964 (6 j.a.); nab. 8731/2016: akta osobowe 1927-1997 (197 j.a.); nab. 8732/2016: akta osobowe 1935-2001 (310 j.a.); nab. 8733/2016: akta osobowe 1929-1998 (194 j.a.); nab. 8734/2016: akta osobowe 1945-2000 (162 j.a.); nab. 8735/2016: akta osobowe1930-2004 (151 j.a.); nab. 8736/2016: akta osobowe 1945-2004 (77 j.a.); nab. 8737/2016: akta osobowe 1934-2007 (209 j.a.); nab. 8738/2016: akta osobowe 1945-1997 (325 j.a.); nab. 8739/2016: akta osobowe 1946-1952 (1 j.a.), nab.9266/2018: protokół z posiedzenia ZROPI Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa 1964 (1 j.a.), spisy akt przekazanych z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1950 (1 j.a.), zezwolenia na zawarcie małżeństwa za granicą 1950 (1 j.a.), upoważnienia na zawarcie związku małżeńskiego 1950 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 marca 1950 r . powołano rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej. Tym samym zlikwidowano ostatecznie instytucję samorządu terytorialnego wprowadzając scentralizowaną, wielostopniową administrację państwową . Utworzono wówczas rady narodowe stopnia gminnego (miejskiego i dzielnicowego) powiatowego i wojewódzkiego. Na mocy ustawy z dnia 28 VI 1950 r. utworzono województwo opolskie z powiatów należących dotychczas do województw śląskiego i wrocławskiego . W związku z tym w Opolu Zespół Organizacyjny powołany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Katowicach przystąpił do organizacji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Z PWRN w Katowicach oddelegowano do Opola 82 pracowników, zaś 166 przeniesiono na stałe. Wojewódzka Rada Narodowa powołana została w 1950 r. w drodze delegacji przedstawicieli stronnictw politycznych i organizacji społecznych (na podstawie ustawy o radach narodowych z 11 IX 1944 r.) . W skład pierwszego Prezydium WRN weszli Jurzak Szczepan (przewodniczący) Mrocheń Jan (zastępca przewodniczącego), Wilcczek Edward (sekretarz) dr Jacoby Norbert, inż. Baron Józef (członkowie). Pierwsze wybory do rad narodowych odbyły się w 1954 r. Do zadań rad narodowych ustawa z 1950 r. zaliczała: -kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną -zapewnianie ochrony porządku publicznego i czuwanie nad przestrzeganiem praworządności -ochranianie własności społecznej i praw obywateli -współdziałanie w umacnianiu obronności państwa -wydawanie przepisów prawnych w ramach nadanych uprawnień -wybieranie i odwoływanie Prezydium i Komisji -kierowanie działalnością swych organów i rozpatrywanie ich sprawozdań -uchwalanie terenowych planów gospodarczych w ramach narodowego planu gospodarczego -uchwalanie, w ramach budżetu państwa, budżetów terenowych (dopiero po uchwaleniu budżetu państwa i w jego ramach) i nadzór nad ich wykonaniem -stanowienie o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach, w ramach uprawnień nadanych im przez ustawy -wykonywanie kontroli społecznej działalności urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rad narodowych wprowadzone zostały na mocy ustawy o radach narodowych z 25 I 1958 r. (z późniejszymi nowelizacjami z 1963 i 1973 r.). Uściślono wówczas zakres obowiązków rad narodowych, poszerzając jednocześnie ich kompetencje poprzez wprowadzenie przepisu, że do ich obowiązków należą wszystkie sprawy z zakresu władzy i administracji, nie zastrzeżone dla innych organów (art. 3). Ustawa podaje przykładowy katalog spraw jakimi zajmować się ma rada narodowa: ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwo, przemysł terenowy i rzemiosło, zabudowa miast i wsi, gospodarka komunalna, handel wewnętrzny, skup, transport drogowy, gospodarka wodna, oświata i kultura, zdrowie, kultura fizyczna, turystyka, zatrudnienie, pomoc społeczna i renty, finanse. Generalnie Wojewódzka Rada Narodowa miała zajmować się tymi sprawami z zakresu właściwości administracji publicznej, które swym zasięgiem przekraczały powiat. Pewnym odejściem od centralizacji w finansowaniu było uniezależnienie budżetu rady narodowej od budżetu państwa. Art. 11 stwierdzał, że wydatki budżetu terenowego powinny znajdować pokrycie w dochodach własnych, zaś dotacje państwowe mają mieć charakter uzupełniania finansów. Wojewódzkie Rady Narodowe otrzymały kompetencje do nadawania ogólnego kierunku działalności rad narodowych na terenie województwa oraz do koordynacji działalności powiatowych i miejskich (w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych. Rada Narodowa była podstawowym organem w systemie władz terenowych jednolitej administracji państwowej. Formą pracy rady były sesje odbywane przynajmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Na wniosek radnych mogły być zwoływane nadzwyczajne sesje nieujęte w planie pracy rady. Sesje zwoływane były przez Prezydium, które we współpracy z przewodniczącymi Komisji ustalało termin, miejsce, proponowany porządek obrad oraz sposób przygotowania materiałów na sesję. Rada podejmowała na sesjach uchwały, które zawierać miały „wytyczne odnośnie sposobu rozwiązania zagadnień będących przedmiotem jej obrad” . Inicjatywę uchwałodawczą posiadało Prezydium Rady, komisje oraz radni. Projekty uchwał były opiniowane przez właściwe komisje rady. Jeśli były przygotowywane przed sesją należało je przedstawić komisji przed zgłoszeniem na sesji, jeśli zaś powstawały podczas sesji, przewodniczący rady odsyłał projekt do właściwej komisji. Zadaniem komisji rady było badanie, opiniowanie i inicjowanie spraw mających być przedmiotem sesji, kontrolowanie działalności organów rady i wykonywanie uchwał. Komisje (przewodniczący i członkowie) powoływane były przez radę na wniosek klubów (zespołów) radnych. Komisje miały charakter organów stałych jeśli były powoływane dla poszczególnych dziedzin działalności rady, lub niestały gdy powoływane były dla zadań doraźnych. W skład komisji mogły wchodzić osoby spoza rady w ilości nie przekraczającej połowy składu komisji . Komisje zobowiązane były przygotować materiały i projekty uchwał na sesje, których tematem był zakres spraw właściwy dla danej komisji. W przypadkach gdy sprawy miały charakter mieszany komisje współpracowały ze sobą, lub w ich skład powoływano członków innej komisji. Komisja przygotowująca daną sesję i ogół spraw na niej omawianych wraz z projektem uchwały nazywana była komisją wnioskową. Komisje przynajmniej raz w roku obowiązane były przeprowadzić, przy współudziale NIK i inspektorów Wydziału Organizacyjno-Prawnego, kontrolę w wydziałach objętych ich zakresem działania. Komisje miały prawo opiniować kandydatury kierowników wydziałów i dyrektorów zjednoczeń, oraz proponować wyciągnięcie wobec nich konsekwencji służbowych do odwołania włącznie. Komisje powinny utrzymywać kontakt ze społeczeństwem poprzez organizowanie zebrań środowiskowych i analizowanie problemów z udziałem zainteresowanych organizacji społecznych. Podobnie, komisje WRN powinny współpracować z komisjami rad niższych szczebli i zasięgnąć ich opinii w spraw dotyczących województwa, danego powiatu, czy miasta. Koordynacją współpracy komisji WRN zajmował się zespół przewodniczących komisji, który jednocześnie reprezentował komisje wobec Prezydium w sprawach dotyczących planowania sesji rady . Prezydium WRN było organem wykonawczo-zarządzającym rady, wybieranym przez radę i działającym kolegialnie. Rada miała również prawo odwoływania poszczególnych członków Prezydium i powoływania na ich miejsce nowych. Prezydium składało radzie sprawozdania ze swojej działalności. Prezydium działało stosownie do uchwał WRN oraz zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Rady Ministrów oraz właściwych ministrów. Prezydium powoływało i odwoływało kierowników wydziałów po zasięgnięciu opinii komisji. Uchwały Prezydium w tej sprawie były zatwierdzane przez Radę. W 1958 r. ustalono, że kierownicy wydziałów będą podejmować samodzielne decyzje w sprawach bieżących, co czyniło z nich niemal samoistne organy administracji państwowej. Dodatkowo wprowadzono podwójne podporządkowanie – podlegali oni nie tylko Prezydium, ale również właściwym ministrom (w prezydiach rad niższych szczebli niż wojewódzkie – kierownikom wydziałów prezydiów rad wyższych szczebli). Uregulowania te obniżyły rangę Prezydiów, sprowadzając je do funkcji czysto wykonawczych . Wykonywanie uchwał Rady przez Prezydium polegało na podjęciu na pierwszym posiedzeniu po sesji uchwał ustalających zadania wynikające z postanowień uchwały Rady dla poszczególnych wydziałów, zjednoczeń i innych jednostek z określeniem terminu ich wykonania, i wskazaniem członka Prezydium odpowiedzialnego za realizację uchwały . Wydziały WRN były aparatem wykonawczym Prezydium – powoływane przez Prezydium na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów. Wydziały zarządzały poszczególnymi dziedzinami spraw, podporządkowane były w swej działalności WRN, oraz Radzie Ministrów i właściwym ministrom. Określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych wydziałów następowało na podstawie wytycznych ministra nadzorującego dany wydział, a w przypadku, gdy wydział był nadzorowany przez dwu ministrów na podstawie ich wspólnych wytycznych. W wydziałach PWRN można było tworzyć oddziały jeśli wymagał tego zakres spraw prowadzonych przez wydział. Funkcję wydziału mogły pełnić również komórki noszące inne nazwy np.: urząd (Urząd Spraw Wewnętrznych), albo samodzielny oddział (Samodzielny Oddział Geologii) . Kierownicy wydziałów zobowiązani byli do udzielania pomocy komisjom w przygotowaniu sesji oraz w realizacji zadań. Nadzór nad działalnością Wojewódzkiej Rady Narodowej sprawowała Rada Państwa, zaś nadzór nad działalnością Prezydium WRN leżał w kompetencji Rady Ministrów. Jednocześnie WRN i jej Prezydium pełniły nadzór nad radami narodowymi niższego szczebla i ich prezydiami. W trybie nadzoru Rada Państwa rozpatrywała sprawozdania z działalności WRN, czuwała nad prawidłowością wyborów Prezydium i komisji, kontrolowała zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez WRN i mogła je uchylać. Analogiczne kompetencje przysługiwały WRN wobec rad niższych szczebli. Rada Ministrów rozpatrywała sprawozdania z działalności Prezydium i udzielała wytycznych odnoszących się do jego działalności. Mogła zawiesić wykonywanie uchwal Prezydium i przedłożyć sprawę do rozstrzygnięcia Radzie Państwa, mogła też uchylić uchwałę w przypadku jej sprzeczności z prawem lub niezgodności z „linią polityki państwa”. W tych samych okolicznościach Rada Państwa mogła rozwiązać WRN, zaś Rada Ministrów mogła zawiesić w czynnościach przewodniczącego i członków Prezydium . W okresie 1950-1958 struktura wewnętrzna PWRN w Opolu wykazywała dużą labilność. Dopiero w 1958 r. powołano wydziały, których większość przetrwała do końca funkcjonowania Prezydium czyli do czasu wejścia w życie (1 I 1974) ustawy z dn. 22 listopada 1973 r., na mocy której terenowym organem administracji państwowej w województwie stał się wojewoda, zaś rada narodowa stała się „organem władzy państwowej i samorządu społecznego”. Latem 1958 r podjęto uchwały o powołaniu i ustaleniu zakresu działania i organizacji wewnętrznej następujących wydziałów: -Wydział Statystyki uchwała z dnia 11 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 87.) -Wydział Finansowy uchwała z dnia 11 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 88) -Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego uchwała z dnia 30 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 89.) -Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uchwała z dnia 20 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 90.) -Wydział Rolnictwa i Leśnictwa uchwała z dnia 30 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 91.) -Wydział Gospodarki Wodnej uchwała z dnia 25 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 92.) -Wydział Komunikacji uchwała z dnia 30 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 93.) -Komisja Cen uchwała z dnia 30 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 94.) -Wydział Zdrowia uchwała z dnia 25 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 95.) -Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych uchwała z dnia 25 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 96.) -Kuratorium Okręgu Szkolnego uchwała z dnia 20 VI 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 97.) -Wydział Kultury uchwala z dnia 25 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 98.) -Urząd Spraw Wewnętrznych uchwała z dnia 6 VI 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 99) -Wydział do Spraw Wyznań uchwała z dnia 30 VI 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 100) -Wydział Organizacyjno-Prawny uchwała z dnia 25 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 101.) -Wydział Budżetowo-Gospodarczy uchwała z dnia 11 VII 1958 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 102.) -Sekretariat Kultury Fizycznej i Komitetu Turystyki ( wspólny sekretariat dla Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Wojewódzkiego Komitetu Turystyki ) uchwała z dnia 25 VII 198 (Dz.Urz.WRN 1958, nr 9, poz. 103.) W 1959 r. utworzono kolejne dwa wydziały: -Wydział Skupu uchwała z dnia 27 II 1959 (Dz.Urz.WRN 1959, nr 11, poz. 117.) -Wydział Przemysłu uchwała z dnia 7 III 1959 (Dz.Urz.WRN 1959, nr 11, poz. 118.) W 1962 r. Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego przemianowano na Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. W 1967 wyłączono z tego wydziału sprawy z zakresu geologii i przekazano je do utworzonego Samodzielnego Oddziału Geologii (uchwała z dnia 2 VI 1967 Dz.Urz.WRN 1967, nr 2, poz. 43.). W tym samym roku z wydziału Organizacyjno-Prawnego wyłączono zadania z zakresu spraw osobowych i przekazano je do Samodzielnego Oddziału Spraw Osobowych (uchwała z dnia 22 XII 1967 Dz.Urz.WRN 1967, nr 11, poz. 83.). W 1968 r. zmieniono nazwę i zakres działania Wydziału Gospodarki Wodnej na Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza (uchwała z dnia 2 VIII 1968, Dz.Urz. WRN 1968, nr 7, poz. 64.). Podobnie zmieniono nazwę Wydziału Zdrowia na Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (uchwała z dnia 9 VIII 1968, Dz. Urz. WRN 1968, nr 7, poz. 67.). W 1970 r. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przemianowano na Wydział Zatrudnienia (uchwała z dnia 6 III 1970 Dz.Urz.WRN 1970, nr 6, poz. 30.), Wydział Przemysłu przemianowano na Wydział Przemysłu i Usług (uchwała z dnia 11 XII 1970 Dz.Urz.WRN 1970, nr 13, poz. 135.). W 1970 r. ustalono zakres działania Wydziału Handlu (uchwała z dnia 11 XII 1970 r. Dz.Urz.WRN 1970, nr 12, poz. 126.) i Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego (uchwała z dnia 11 XII 1970 r. Dz.Urz.WRN 1970, nr 12, poz. 127).

Daty skrajne:

[1921] 1950-1976 [2007]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1921, 1950-1976, 2007-2007.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8810

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

130.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

105.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 6116 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 13.10.2006 r (protokół nr 5/06). Zmianę w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 28.11.2016 r. protokół nr 7/16.