Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach

Sygnatura
45/238/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1956-1964 (9 j.a.), akta komisji radzieckich 1957-1964 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1956-1964 (9 j.a.), księga kontroli i zarządzeń pokontrolnych 1960-1964 (1 j.a.), plany gospodarcze 1958-1965 (1 j.a.), spis powszechny 1960 (1 j.a.), sprawozdanie statystyczne dotyczące gospodarki rolnej i hodowli bydła 1962 (1 j.a.), budżety oraz sprawozdania z ich wykonania 1956-1964 (17 j.a.), rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków 1956-1959 (9 j.a.), przes.146 - protokoły zebrań wiejskich (1 j.a.) , przes.896 - plany gospodarcze na lata 1962-1965 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Groszowicach zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 roku w oparciu o art. 5 ustawy z 25 września 1954 roku o osiedlach i radach narodowych osiedli. Rady Narodowe były instytucją powołaną do kierowania działalnościa gospodarczą, społeczną i kulturalną na swoim terenie, przestrzegania praworządności, własności społecznej obywateli. Do rad narodowych należało także powoływanie komisji rady narodowej, kierowanie działalnością jej organów, rozpatrywanie sprawozdań jej organów, uchwalanie planów gospodarczych i nadzorowanie ich realizacji, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. Szczególną rolę pełniły komisje rady narodowej, które sprawowały nadzór nad posczególnymi organami, opracowywały projekty uchwał. Organem wykonanwczym i zarządzającym było prezydium rady. Jego działalność określały uchwały rady. Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach funkcjonowało przez 9 lat. Nie zachowały się jednak informacje dotyczące struktury organizacyjnej urzędu. Z treści protokołów z sesji Rady ustalono, że działały nastepujące komisje: finansowo-budżetowa, kulturalno-oświatowa, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, urządzeń osiedli, gospodarki drogowe oraz komisja niestała do spraw rolnych. Zakończenie działalności Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach nastąpiło z końcem 1964 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dia 22 grudnia 1964 roku. Postanowiło ono o włączeniu osiedla Groszowice do miasta Opola z dniem 1 stycznia 1965 r. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jurkiewicz, Opole 1969]

Daty skrajne:

1956-1965

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1956-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

56

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 56 j.a.
spis roboczy Tak 5 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 1 j.a.