Cementownia "Odra" w Opolu

Sygnatura
45/382/0
Daty skrajne
1946-1993
Liczba serii
77
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia: zarządzenia wewnętrzne, (1946-1961) 5 j.a., Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, organizacja własnej jednostki, instrukcja prowadzenia dokumentacji płacy i pracy, instrukcja kancelaryjna, rejesty akt kategorii „A” i „B”, , historia przedsiębiorstwa, fotografie z działalności zakładu, (1949-1983) 20 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany przemysłowe, techniczne, inwestycyjne, zatrudnienia, akcji socjalnej, postępu technicznego, roczne plany inwestycyjne, przemysłowe, finansowe i kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, akcji socjalnej, postępu technicznego, sprawozdania statystyczne GUS, (1947-1992) 80 j.a. Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zakładowej komisji wynalazczości, komisji doraźnych, zebrań klubu racjonalizacji i techniki, rezolucje załogi cementowni, (1948-1955) 10 j.a., Kontrole: kontrole zewnętrzne, (1948-1954) 3 j.a., Personel: układ zbiorowy pracy, zakładowa umowa zbiorowa, regulamin pracy, regulamin premiowania pracowników, tabele płac, zakresy czynności, wykresy zatrudnienia, protokoły zebrań komisji współzawodnictwa pracy, (1946-1956) 10 j.a., Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia wewnętrzne w zakresie bhp, protokoły komisji ochrony pracy, plany nakładów na bhp, (1951-1960) 5 j.a. Nieruchomości: założenia do projektu budowy cementowni, plany sytuacyjne cementowni Henryk i Wróblin, wyciągi z matrykuł podatku gruntowego, przekazywanie nieruchomości na rzecz cementowni, komisja inwentaryzacyjna, (1949-1961) 6 j.a., Finanse i księgowość: bilans otwarcia, bilanse zamknięcia cementowni, gospodarstwa rolnego cementowni, oddziału zaopatrzenia robotniczego, jednolite plany kont, (1948-1992) 53 j.a., Produkcja: wnioski racjonalizatorskie, rejestr i rysunki wniosków racjonalizatorskich, plany rozwoju ruchu wynalazczego, sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, protokoły zakładowej komisji norm, katalog norm, (1946-1961) 28 j.a., Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1950-1960) 15 j.a., Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznej, (1954-1955) 2 j.a., Samorząd Robotniczy: protokoły samorządu robotniczego, (1961) 1 j.a., Rada Robotnicza: statut rady robotniczej, (1953) 1 j.a., Rada zakładowa: protokoły rady zakładowej, (1946-1960) 2 j.a., Kasa zapomogowa: protokoły posiedzeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, (1948-1951) 1 j.a, dopływ (plany techniczno-przemysłowo-finansowe, bilanse oddziału zaopatrzenia robotniczego) 1959-1961; przes.749/2006, przes.759/2006: 4 j.a.-0,06 mb.

Dzieje twórcy:

Na terenie dzisiejszej Cementowni „Odra” w dzielnicy Zakrzów działały trzy małe cementownie. W 1912 zakończono budowę zakładu z nowymi urządzeniami do produkcji. Między wojnami cementownia wchodziła w skład koncernu „Ost und Mitte Deutsch Zement Industrie”, do którego ponadto należały w rejencji opolskiej cementownie: Groszowice, Silesia, Wróblin, Giesel, Nowa Wieś, Grundmann oraz szereg cementowni w środkowych Niemczech. Dnia 22 I 1945 r. cementownia została zajęta przez wojska Armii Czerwonej, które zdemontowały całe wyposażenie cementowni. Obiektami cementowni przejętymi od Armii Czerwonej opiekowała się Administracja Nieruchomości Cementowni Opolskich w Opolu. Zakład był zdewastowany, maszyny i urządzenia wywiezione, budynki wypalone i zniszczone w 38 % a kamieniołom zalany wodą. Odbudowę zakładu rozpoczęto w 1948 r. Początkowo polegała ona na rozbiórce zniszczonych obiektów, adaptacji pozostałych aby je dostosować do potrzeb planu 3-letniego. Usunięto wodę z kamieniołomu oraz rozminowano teren. Na rzecz zakładu Administracja Nieruchomości Cementowni Opolskich przekazała w 1952 r. kamieniołomy nieczynnej cementowni „Silesia” w Zakrzowie i cementowni we Wróblinie. Zakład został odbudowany praktycznie od podstaw w ramach planu 6-letniego i nosił nazwę: Fabryka Portland-Cementu „Odra” w Opolu. Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 XII 1961 r. z dniem 1 I 1962 r. powołano Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego z siedzibą w Groszowicach, w skład których weszły cementownia „Groszowice” z Oddziałem „Bolko” i Kopalnią Gipsu „Dzierżysław” oraz cementownie „Odra” i „Piast”. Podstawę połączenia stanowiły bilanse na dzień 31 XII 1961 r. Z dniem 1 I 1974 r. utworzono Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego które były zakładem wiodący w Opolskim Kombinacie Cementowo-Wapienniczym w Opolu. W skład OZPC wchodziły: -Zarząd OZPC -Cementownia „Odra” -Cementownia „Groszowice” -Cementownia „Piast” OZPC kierował jednoosobowo zastępca Kombinatu ds. OZPC przy pomocy dyrektorów cementowni, głównych specjalistów i głównego księgowego z zachowaniem obowiązujących przepisów, etc. Bezpośredni nadzór nad OZPC sprawował dyrektor Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego. Z dniem 1 II 1975 r. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego wyodrębnia się w ramach Opolskich Zakładów Przemysłu Cementowego: -Cementownię „Odra”, -Cementownię „Piast”, -Cementownię „Groszowice” Jednocześnie ustanawia się stanowiska dyrektorów tych cementowni. Dyrektorzy cementowni kierują pracą cementowni i podporządkowani są bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. cementu. Zarządzeniem Nr 17/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego z dnia 10 V 1975 r. z dniem 1 IV 1976 r. w ramach kombinatu wyodrębniono dwa zakłady: -Cementownię „Odra” w skład której wchodziła jako oddział Cementownia „Piast”, -Cementownia „Groszowice” z oddziałem „Bolko”. Kryzys początku lat osiemdziesiątych spowodował wprowadzenie reformy gospodarczej z dniem 1 I 1982 r. W ramach tzw. usprawniania gospodarki rację bytu straciły zjednoczenia. Zjednoczenie Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego uległo likwidacji. W dniu 30 VI 1982 r. Na jego miejsce powołano Zrzeszenie Producentów Cementu z siedzibą w Sosnowcu. Jednocześnie cześć kombinatów rozpadła się na pojedyńcze zakłady. Likwidacji uległ także Opolski Kombinat Cementowo-Wapienniczy w Strzelcach Opolskich a Cementownia „Odra” uzyskała samodzielność (III 1982 r.). W dniu 22 IX 1992 r. przekształcono Przedsiębiorstwo Państwowe Cementownia „Odra” w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa – Cementownia „Odra” S.A. W dniu 13 VII 1993 r. firma Miebach Projektgesellschaft GmbH z Dortmundu nabywa od Skarbu Państwa pakiet 80 % akcji. W 2000 r. po odkupieniu akcji od pracowników roku firma była w posiadaniu 99,95 % akcji. Opole, Polska Zakład wydobywczo-produkcyjny Produkcja cementu i gipsu

Daty skrajne:

1946-1993

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1993, 1946-1993.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

249

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

249

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Baza danych IZA 5.01